דת ובריאות הציבור

הקורס יציג בפני התלמידים ממצאים מהותיים, טיעונים תיאורטיים, ומחלוקות ביחס לקשר בין דת ותוצאות בריאותיות שונות.

הקורס יתמקד בהבט של בריאות הציבור בקשר בין דת ובריאות וכן יצביע על ההזדמנויות והאתגרים להתערבויות בתחום של בריאות הציבור הקשורות לדת.

בנוסף, נדגיש גורמים נוספים המשפיעים על הקשר בין דת ובריאות, במיוחד לתת-קבוצות .