קידום בריאות מתיאוריה למעשה

להכיר את הנחות היסוד ואת המושגים התיאורטיים עליהם מתבססת גישת קידום בריאות,

בנוסף לזהות את הגורמים המשפיעים על בריאות הקהילה-על פי מודלים ותיאוריות מתחום קידום הבריאות

ולהקנות מיומנויות בסיסיות לבניית תוכניות מניעה והתערבות בתחום קידום הבריאות.