ניהול משא ומתן ויישוב קונפליקטים

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים ומיומנויות להתמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים אישיים ומערכתיים.

זיהוי וחשיפת הצרכים והאינטרסים של הצדדים המעורבים בקונפליקט.

לימוד והבנת דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים.

שיפור תקשורת, עבודת צוות והתרבות הארגונית תוך יצירת הידברות וסינרגיה בין השותפים במערכת.

התנסות ותרגול הכלים והעקרונות הנלמדים בסימולציות.