ביואינפורמטיקה

הקורס ייתן סקירה כללית בהתפתחויות האחרונות בתחום הביואינפורמטיקה והגנומיקה בכלל ובאלו הקשורות לבריאות האדם,

מחלות ופתוגנים בפרט, תוך כדי מתן דגש בשימוש במחשב ככלי במחקר הביו-רפואי.