שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול

בקורס ייבחנו ההיבטים ההיסטוריים של השימוש לרעה בסמים,

תוצג תרבות הנוער והצעירים המשתמשים בסמים בישראל,

ויתקיים דיון בנושאים תיאורטיים הקשורים באטיולוגיה של השימוש לרעה

ובהתמכרות ובאפשרות למניעתה תוך אפיון גורמי סיכון וגורמי הגנה וסוגי מניעה שונים.