ניהול בטיחות בארגוני בריאות

חשיפת התלמיד לסיכוני בטיחות ובריאות בארגוני בריאות, במטרה לצמצם את גורמי הסיכון.
סקר סיכונים,הנדסת אנוש,מחלות מקצוע, ניטור וגהות תעסוקתית.
המסגרת התחיקתית לבטיחות וגהות, מדיניות בטיחות ועוד.