אגף הבחינות

באתר אגף הבחינות ניתן למצוא מידע נוסף אודות שעות הפעילות, תקנון הבחינות, סרטוני הדרכה ועוד.
https://www.ariel.ac.il/wp/human-resources/אגף-הבחינות/

להלן תקציר עיקרי נהלי הבחינות לעיונך.

 

תקנון הבחינות

תקנון הבחינות פורסם ב 5/2018 אך ישנם סעיפים שטרם נכנסו לתוקפם והם:

  • קביעת מועדי הבחינות – סעיף 4.1
  • ערעורים – סעיפים 11.1 – 11.6
  • יציאה לשירותים – סעיף 24

תאריכי בחינות

לוח הבחינות אשר נקבע בשיתוף פעולה עם המחלקה מפורסם באתר מידע אישי.

הגדרת מטלות בקורס

ככלל ברירת המחדל למטלה בקורס הינה 100% בחינה.
לפני תחילת הסמסטר ועד שבועיים לאחר מכן, קיימת אפשרות לעדכן את מטלות הקורס באמצעות אתר מידע אישי, בהתאם לסילבוס הקורס הרלוונטי.
הודעה על פתיחת אפשרות זו נשלחת במייל לכל המרצים. אנא הקפידו לעדכן את המטלות בהתאם. לא יתקבלו שינויים לאחר מועד זה.

כיתות מחשב

במידה ויש צורך בכיתת מחשבים ו/או בעזרים נוספים אחרים לצורך קיום הבחינה, אנא הקפד להעביר את בקשתך בכתב לאגף בחינות עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר.

שלילת הזכות להבחן

המרצה רשאי למנוע מסטודנט שלא עמד במטלות הקורס, כפי שהוגדרו מראש בסילבוס, להבחן או להגיש עבודה. המרצה יודיע על כך לסטודנט, למזכירות המחלקה ולאגף בחינות לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה או הגשת העבודה. לאחר מועד זה לא יהיה ניתן לעדכן את סטטוס הסטודנט. באחריות המחלקה ליידע את הסטודנט בשינוי ואגף הבחינות יעדכן את הסטטוס בקורס בהתאם.

שאלון בחינה

את שאלון הבחינה יש למסור עד שבעה ימים לפני מועד הבחינה באמצעות אתר מידע אישי בלבד.
לשימושכם, דף פתיח לשאלון בחינה זמין באתר אגף הבחינות, אנא הקפידו להשתמש בו.
מרצה המבקש לבצע את הבחינה באמצעות תוכנת הטסטפרקפטור (מבחנים רבי ברירה) מתבקש לפעול עפ"י ההנחיות שיישלחו ע"י אגף הבחינות כחודש לאחר פתיחת כל סמסטר.

כיתות הבחינה

כיתות הבחינה מפורסמות מראש באתר מידע אישי. יש להתעדכן ערב הבחינה בכל הכיתות (כולל סטודנטים בעלי התאמות) לאותו קורס. נוכחות מרצה בבחינה שימו לב, חלה חובת נוכחות מרצה בכיתות הבחינה בכל המועדים. אנא הקפידו לאסוף את מעטפות הבחינה לבדיקה מיד עם סיום כל בחינה.

מסירת ציונים

המרצה יבדוק את הבחינות ויקליד את ציוני הנבחנים באמצעות אתר מידע אישי תוך עשרה ימים מיום הבחינה. על המרצה למסור את מחברות הבחינה לאגף הבחינות מיד בסיום הקלדת הציונים למערכת. בקורס בו יש יותר ממטלה אחת – על המרצה למסור להקליד את הציונים עבור כל המטלות יחד באותו יום. TomaGrade – בדיקת מחברות בחינה על גבי המחשב ה – TomaGrade הינה מערכת אינטרנטית לבדיקת מחברות בחינה סרוקות. מיד עם סיום הבחינה אגף הבחינות סורק את כל מחברות הבחינה, המרצה מקבל הודעה על כך ונכנס באמצעות אתר מידע אישי למערכת.

מרצה המבקש להשתמש בתוכנה מתבקש לפעול עפ"י ההנחיות שיישלחו ע"י אגף הבחינות כחודש לאחר פתיחת כל סמסטר.

סריקת מחברות בחינה

כל סטודנט זכאי לקבל עותק ממחברת הבחינה שלו ולכן יש להקפיד למסור מיד בתום הבדיקה את מעטפות הבחינה לאגף הבחינות. אגף הבחינות יסרוק את מחברות הבחינה לאתר המידע האישי של הסטודנטים.

ערעור

כל סטודנט המבקש לערער על ציון יעשה זאת באמצעות אתר מידע אישי. הנכם מתבקשים להגיב מוקדם ככל שניתן לבקשת הערעור באמצעות מודול ערעורים.

תיקון ציון

מרצה המבקש לתקן ציון לסטודנט יחיד יעשה זאת באמצעות אתר מידע אישי למרצה בלבד.
במקרה של תיקון ציון כיתתי יש לפנות לאגף הבחינות להמשך טיפול.
אין לבצע תיקון ציון כיתתי באמצעות מודול תיקון ציון.