שכר

המשכורת תשולם אחת לחודש, ולא יאוחר מהתשיעי בכל חודש עבור החודש הקודם, ותעודכן על-ידי האוניברסיטה בהתאם לתוספות היוקר כפי שייקבעו, על-פי צווי הרחבה.

בתום שלושת חודשי עבודתו הראשונים של העובד באוניברסיטה, העובד יבוטח בביטוח פנסיוני כנהוג באוניברסיטה ובכפוף להוראות החוק.

עובד בשכר חודשי – עובד אשר משכורתו משולמת אחת לחודש, בשיעור קבוע, ללא זיקה למספר ימי העבודה באותו חודש: השכר נשאר קבוע כדוגמת חודש שבו קיימים 28 ימים וחודש שבו קיימים 31 ימים, וזאת כמובן בהנחה שהעובד לא החסיר שעות עבודה או ימי עבודה להם הוא התחייב למעט ימי מחלה מאושרים, ימי מילואים  וכו'.

עובד בשכר  שעתי – עובד אשר משכורתו משולמת בהתאם לשעות בהן הוא עבד בפועל. משכורתו של עובד שעתי משתנה מדי חודש בהתאם לנוכחות שלו באותו החודש.

התנאים לקבלת שכר מינימום חודשי הם היות העובד מועסק במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה.

שכר המינימום אשר נקבע בחוק לעובד מעל גיל 18 עומד על סכום של 5300 ₪ לחודש ולעובדים שעתיים 29.12 ₪ לשעה.

* נכון ל 1/2019

ביטוח לאומי – כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על פי חוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח. תשלום דמי הביטוח הלאומי מחושב על פי גובה ההכנסה שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה. תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי.

ביטוח בריאות – על פי חוק בריאות ממלכתי, החל ב-1 בינואר 1995 כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, חוץ מעקרת בית. תשלום דמי ביטוח הבריאות מחושב על פי גובה ההכנסות שיש למבוטח.

מס הכנסה – על פי חוק כל עובד חייב בתשלום מס הכנסה. תשלום מס הכנסה מחושב על פי ההכנסה שיש לעובד, ועל פי מדרגות המס הקיימות בחוק. עובד אשר מצהיר בטופס 101 שיש לו הכנסה נוספת עליו לפנות לפקיד שומה על מנת להמציא תאום מס.

  • הסכם עבודה אישי עליו חותם כל עובד הינו לתקופה בלתי קצובה, אשר תחילתה במועד חתימת ההסכם וסיומה בתום מתן הודעה מוקדמת בכתב מטעם אחד הצדדים למשנהו על רצונו בסיום ההסכם, מכל סיבה שהיא. אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת יהיה בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
  • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות יהיה העובד חייב להמשיך בעבודתו באוניברסיטה בפועל, ולבצע העברת תפקיד מסודרת, בהתאם לדרישת האוניברסיטה. האוניברסיטה תהא רשאית לוותר על עבודתו של העובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.
  • האוניברסיטה תהא רשאית להפסיק את עבודתו של העובד באוניברסיטה לאלתר, ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי שתהיה חייבת בתשלום תמורת הודעה מוקדמת, ו/או בתשלום פיצויי פיטורים, בנסיבות השוללות הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 10 לחוק הודעה מוקדמת ולסעיפים 16-17 לחוק פיצויי פיטורים, כגון במקרים של מעילה באמון, הפרת חובת הנאמנות, הפרת משמעת וכיוצ"ב.

תנאי עבודתו של העובד ייגזרו מהיקף משרתו. העובד לא יעבוד מעבר לשעות הנקובות בהסכם עליו הוא חתום, אלא על-פי דרישה ואישור בכתב מראש מאת הממונה הישיר ומנהל האגף למשאבי אנוש.שימו לב כי ללא האישורים המצוינים לעיל לא ישולם שכר עבור השעות החורגות מהיקף ההעסקה. סעיף זה מתייחס גם לעניין עבודה בימי שישי. מובהר, כי עבודה מעבר להיקף המשרה ועד למשרה מלאה לא תזכה את העובד בתשלום עבור שעות נוספות. ימי הפעילות ושעות הפעילות ביום עבודה ייקבעו על-ידי האוניברסיטה, בהתאם לצורכי העבודה והינם בין השעות 08:00-16:36, בהתאם לחוק קיצור ימי העבודה, ביום ה', באופן קבוע, עובדים בעלי היקף משרה של 100%, יסיימו את יום עבודתם בשעה 15:36.