זכויות אקדמיות

שבתון

השבתון יוקדש לעבודת מחקר והשתלמות מדעית או שיפור יכולת מקצועית.

להלן מספר הנחיות כלליות: ( בהתאם להסכם הקיבוצי ולנוהל שבתון)

חברי סגל בכיר במסלול הרגיל, המומחה והמקביל, המועסקים באוניברסיטה ב-50% משרה לפחות יצברו זכויות שבתון.

  • הזכות לשבתון הינה זכות הניתנת לצבירה כל עוד חבר הסגל הינו חבר סגל אקדמי באוניברסיטת אריאל שבשומרון.
  • מימוש זכויות שבתון רק ע"י מי שהם בעלי מינוי אקדמי תקף וקביעות באוניברסיטה.
  • זכות זו אינה ניתנת למימוש לאחר תום תקופת ההעסקה ואינה ניתנת לפדיון.
  • חבר סגל זכאי לצבור זכויות שבתון בגין משרתו ולא יותר ממשרה אחת.
  • חבר סגל לא יצבור זכויות שבתון במהלך התקופה בה הוא נמצא בשבתון.

חברי סגל בעלי מינוי במסלול הרגיל או המומחה (הזכאים לצבירה) יצברו:

חודשיים שבתון לכל שנת עבודה בה הועסקו במשרה שלמה וחלק יחסי מתאים למשרתם לתקופה בה הועסקו בפחות ממשרה שלמה (אך לא פחות מ-50% משרה)/

ניתן לצבור עד מקסימום 2 שנות שבתון.

 

חבר סגל בעלי מינוי במסלול המקביל (הזכאים לצבירה) יצברו:

חודש שבתון לכל שנת עבודה בה הועסקו במשרה שלמה וחלק יחסי מתאים לאחוז משרתם לתקופה בה הועסקו בפחות ממשרה שלמה (אך לא פחות מ-50% משרה).

 

טרם יציאתו של חבר הסגל לשבתון יומצא לו באמצעות המחלקה טופס "דו"ח פעילות אקדמית בתקופת השבתון".

על חבר הסגל שסיים תקופת שבתון להגיש לדיקן הפקולטה, בתוך שלושה (3) חודשים ממועד סיום השבתון, דו"ח על פעילותו האקדמית בתקופת השבתון.

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי על חבר הסגל להגיש הדו"ח במועד האמור אפילו אושרה לו חופשה ללא תשלם ברצוף לשבתון.

כל האמור לעיל הינו בהתאם לכפוף נוהל שבתון ולהסכם הקיבוצי.

חל איסור לעבוד בעבודה כלשהיא.

למרות האמור לעיל, הרקטור רשאי לאשר עבודה בהיקף סביר לחבר סגל היוצא לשבתון בחו"ל.

שבתון בחו"ל –  תשלום דמי השבתון לחברי הסגל היוצאים לשבתון בחו"ל ייעשה עפ"י ההוראות וההנחיות שייתנו, מזמן לזמן, ע"י משרד האוצר ושלטונות מס הכנסה.

בתום שנת המס שבה חזר חבר הסגל משהותו בחו"ל בתקופת השבתון, באחריות חבר הסגל להגיש דוח מס הכנסה הכולל את כל הוצאות השהייה שהוצאו בתקופת השהייה בחו"ל ולבצע התחשבנות סופית מול רשויות המס.

מאחר ובתקופת השבתון בחו"ל יחסי העבודה מושהים, לא ינוכו הניכויים הרגילים לקופת תגמולים וקרן השתלמות. שמירה על רציפות הזכויות הינה באחריות חבר הסגל (ועל חשבונו).

שבתון בארץ – חבר סגל השוהה בשבתון בארץ ימשיך לקבל את משכורתו הרגילה.

פטמ"ה (פטור מהוראה) – חבר סגל המוגדר בפטמ"ה, ממשיך לעסוק במחקר, בהנחיית סטודנטים  ובתפקידים מנהליים שיוגדרו מעת לעת ע"י המחלקה, אולם פטור מהוראה.

ימי מחלה

יש להצהיר בכל חודש על היעדרות/אי היעדרות מטעמי מחלה. ההצהרה תתבצע מדי חודש בחודשו, לא יאוחר מסוף החודש שלאחר החודש לגביו נעשה הדיווח.

יובהר כי על כל חבר/ת סגל אקדמי בכיר לדווח האם ובאילו מועדים נעדר מעבודתו עקב מחלה, לרבות תקופת שבתון. לא ניתן לדווח בדיעבד.

בכל תחילת חודש, ישלח מייל המודיע על כך שניתן להצהיר בגין אי היעדרות/היעדרות עקב מחלה.

על מנת לבצע דיווח עליך להכנס לחילנט ולהזדהות באמצעות מספר העובד והסיסמה שברשותך.

עם ההזדהות ייפתח מסך בו  יופיע החוצץ "שירותים לעובד"  – פתיחת פניה – "דיווח ניצול/אי ניצול ימי מחלה".

במידה ונעדרת יש לסמן ימים נבחרים וללחוץ על "שלח בקשה".

במידה ולא נעדרת יש לסמן הנני מצהיר כי בחודש הנוכחי לא נעדרתי מעבודתי עקב מחלה וללחוץ על  "שלח בקשה".

לאיפוס סיסמה ניתן לפנות באמצעות המייל,  לגב' אורנה בביליאן: ornaba@ariel.ac.il

הקדשת זמן מלא

יוענק מענק הקדשת זמן מלא בכפוף לדיווח חבר הסגל ובהתאם לתנאים
המפורטים בהסכם הקיבוצי.
המענק ישולם על סמך הצהרה של חבר הסגל בכל רבעון.
המענק ישולם 4 פעמים בשנה
רבעון ראשון : אוקטובר-דצמבר
רבעון שני: ינואר-מרץ
רבעון שלישי: אפריל-יוני
רבעון רביעי: יולי-ספטמבר