מענקים אקדמיים

קרן קשרי מדע

קרן קשרי מדע בינלאומיים הינה קרן שמית שהאוניברסיטה מייעדת בה סכום שנתי במונחים דולריים עבור חבר הסגל הזכאי לכך. ההקצאה והשימוש הינם בכפוף לנוהל קרן קשרי מדע.

מענק קריטריונים

יוענק מענק קריטריונים שנתי לחברי הסגל הבכיר, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי.