אודות מדור שכר

אודות מדור שכר

מדור שכר, באגף למנהל ולמשאבי אנוש, עוסק בתחומי השכר, מחשוב מערכות משאבי אנוש, נוכחות  ושכר של העובדים על נגזרותיהם: מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופ"ג פנסיה ועוד.

המחלקה נותנת שירותים ליחידות פנים באוניברסיטה, אשר קשורות למערכת השכר, וטיפול שוטף בגופים קשורים באוניברסיטה.

לנגד עיננו עומד מיצוי זכויותיו של העובד בתחום המיסוי וסיוע לעובדים בהבנת תלושי השכר.

מדור שכר מנהלה

 • ראש מדור גב' אידית זגה

אחריות וטיפול שוטף ביחידות מנהליות

מדור שכר מחקר ופרויקטים

 • ראש מדור גב' בלה איזקוב

אחריות וטיפול שוטף ביחידות מחקריות ופרוייקטים

התחייבויותיו של העובד

 • על העובד להקדיש את כל זמן עבודתו ומרצו לעבודתו באוניברסיטה ולהביא לקידום ענייניה, ולא לעבוד בכל עבודה אחרת ו/או עיסוקים אחרים, אלא אם ניתן לו אישור בכתב ומראש על ידי מנכ"ל האוניברסיטה לעבודות ו/או לעיסוקים כאמור.
 • העובד מצהיר, כי עבודתו באוניברסיטה הינה עבודתו היחידה, וחל עליו איסור מוחלט לקבל על עצמו עבודה נוספת בין בתמורה, ובין שלא בתמורה. (למעט עבודה חלקית מחוץ לשעות העבודה).
 • לא לקבל כל טובות הנאה מצד שלישי כלשהו בקשר עם העסקתו באוניברסיטה.
 • למלא את תפקידו ביושר, בנאמנות, במסירות, בחריצות ובהגינות, ולהעמיד לרשות האוניברסיטה את כל הידע, הניסיון, היכולת, המיומנות והכישורים בהם ניחן.
 • לקיים במלואם את נהלי העבודה המקובלים והנהוגים באוניברסיטה, הן בע"פ והן בכתב.
 • לעבוד בכל מקום שיידרש לכך, גם מחוץ למתחם האוניברסיטה.
 • לא להיעדר מן העבודה ללא אישור מגורם מוסמך באוניברסיטה, או על-פי נהלי האוניברסיטה.
 • לדווח על נוכחותו בעבודה, בכל יום שבו הוא עובד בפועל, באמצעות אמצעי הדיווח שהאוניברסיטה מעמידה לרשותו. הדיווח יתבצע על-ידי העובד באופן אישי, עם בואו של העובד לעבודה, ובכל יציאה וכניסה במהלך יום העבודה ובסיומו. (חובה להחתים כרטיס עובד ביציאה ללימודים ובחזרה מהם בכל פעם).
 • עובד שאיבד את כרטיס העובד שלו ידווח על כך במיידי לאגף למנהל ולמשאבי אנוש על מנת להסדיר כרטיס חדש.
 • לדווח לאוניברסיטה על מצבו הבריאותי, לרבות הצגת כל מסמך רפואי שיתבקש, ובכלל זאת להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי העלול לפגוע ביכולת עבודתו באוניברסיטה באופן מיידי.
 • שמור על סודיות בכל הנוגע לעניינים הקשורים לעבודתו באוניברסיטה, ואשר הגיעו אליו בעקבות עבודתו בה, ואשר אינם נחלת הכלל, וזאת הן בתקופת העסקתו באוניברסיטה והן לאחריה.
 • לא להתחרות באוניברסיטה, בין במישרין ובין בעקיפין, במהלך כל תקופת העסקתו בה.

קבלת קהל

ימים א', ג' וה' בשעות 9:00-14:00

ימים ב' וד' שעות 14:00-16:00

קמפוס מילקן (עליון), בניין הנהלה (3א'), קומה כניסה , חדר  3.1.9א

מענה טלפוני

ימים א' – ד' בין השעות 8:00-16:30

יום ה' בין השעות 8:00-15:30

אשי שטייף

ראש מנהל שכר

אידית זגה

ראש מדור שכר מנהלה

בלה איסקוב

ראש מדור שכר מחקר ופרוייקטים