ניכויים עבור תנאים סוציאליים

קרן פנסיה וביטוחים

חבר סגל אקדמי בכיר יהיה זכאי ממועד תחילת עבודתו באוניברסיטה להפרשות לזכותו לקופת גמל לקצבה או לביטוח מנהלים, על פי בחירתו בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה -2005 ובכפוף לתקנוני קופות הגמל השונות.

הפרשות המעביד תהיינה בהתאם להסכם הקיבוצי.

קרן השתלמות שקלית

חבר סגל בכיר זכאי להפרשות לקרן השתלמות שקלית, בהתאם לבחירת חבר הסגל ובלבד שמדובר בקרן השתלמות מאושרת על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.
הפרשות האוניברסיטה תהיינה בשיעור 7.5% משכרו של חבר הסגל הבכיר. חלק העובד בהפרשה יהיה בשיעור 2.5% , אשר ינוכו משכרו.