תנאי קבלה בהנדסת תעשייה וניהול – תשפ”א

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים

לקראת תואר .B.SC       משך שנות לימוד: 4 שנים

  • הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי. (פסיכומטרי מינימלי לחישוב ציון קבלה משולב הינו 550 לפחות).
  • במחלקות בעלי אופי ראלי יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול כמותי/רב תחומי – הגבוה מבין השניים.
  • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי”ר/ אמיר”ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים. 
  • זכאות לבגרות ו- 4 יח”ל באנגלית בציון עובר הינם תנאי קבלה הכרחיים.

דרישות סף בבגרות

דרישות סף בבגרות

מקצוע

יח”ל

ציון

מכינות השלמה/ מבחני כניסה- טרום הלימודים

מתמטיקה

4

80

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה במתמטיקה/ מבחן פטור- טרום הלימודים.

בעלי 3 יח”ל במתמטיקה- נדרשים למכינה ייעודית (למעט בעלי ציון כמותי של 120 לפחות בפסיכומטרי ועמידה בציון קבלה משולב– יידרשו במכינת השלמה במתמטיקה).

הנדסאי נדרש במכינת השלמה במתמטיקה.

5

70

אנגלית

4

70

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה באנגלית.

5

65

פיזיקה

5

70

 חוסר בגרות בפיזיקה- מחייב במכינת השלמה בפיזיקה/ מבחן פטור.

5 יח”ל בבגרות בפיזיקה בציון נמוך מ-70- חייב במכינת רענון בפיזיקה.

הנדסאי נדרש במכינת השלמה בפיזיקה.

º מכינות ריענון: נדרשת עבורמי שעמד בדרישות המתמטיקה והפיזיקה כפי שנקבעו ועברו מעל 5 שנים מלימודי הבגרות/הנדסאים.

º מכינות השלמה/ריענון/ מבחן כניסה– יש לסיים בציון 70 לפחות בכל מקצוע.

  יש אפשרות להשלים נתונים אלו במסגרת מכינות השלמה ו/או לימודי מבוא בשנה הראשונה תוך עמידה בציונים הנדרשים.

º תנאי הקבלה המחלקתיים לוקחים בחשבון את כל המקצועות הריאליים בבגרות, ולכן מועמדים בעלי חשיבה ריאלית טובה בבגרות ובפסיכומטרי, אך אינם עומדים בתנאי הקבלה יופנו לוועדת חריגים. 

 

תנאי קבלה

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד

ממוצע 100+ 8 יח”ל ראליות

ובאישור וועדת הוראה מחלקתית

מכינות השלמה/מבחן כניסה  בהתאם לצורך.

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

מכינות השלמה/ריענון בהתאם לצורך

92

620

615

סכם הנדסי

570

נוסחא לחישוב הסכם: (ציון בגרות במתמטיקה* מספר יח”ל)+ (ציון בגרות בפיזיקה* מספר יח”ל)+ (תת ציון כמותי בפסיכומטרי*3)/ 1.8

לא ניתן לחשב סכם הנדסי עם 3 יח”ל במתמטיקה.

הנדסאים

(ממוצע ציונים חיצוניים

לא כולל פרויקט)

הנדסאי מדופלם בממוצע ציונים חיצוניים 85 ומעלה, לא כולל פרויקט

חובת זכאות לתעודת בגרות.

מכינות השלמה במתמטיקה ופיזיקה, למעט רקע מתאים בבגרות, בהתאם לדרישות הסף.

הנדסאי בעל 2 ציונים חיצוניים ומעלה בממוצע סכם 85 לפחות.

חובת זכאות לתעודת בגרות.

חובת הצגת דיפלומה+ נספח- עד תום שנה א’.

חובת הצגת ציונים חיצוניים בממוצע 85 לפחות עד תום סמ’ א’.

מכינות השלמה במתמטיקה ופיזיקה.

בעלי בגרות חו”ל

פסיכומטרי 620*

שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

מבחן יע”ל בציון 105 לפחות

מכינות השלמה יינתנו בהתאם לצורך ובהחלטת רמ”ח.

ממוצע מכינה ייעודית

 

ממוצע מכינה ייעודית 84

ומינימום 80 בכל אחד מהמקצועות

זכאות לבגרות/דיפלומת הנדסאים

בעלי לימודים אקדמיים קודמים מתחום ההנדסה והמדעים

צבירת 40 נ”ז לפחות בממוצע מצטבר של 85 לפחות (ללא נכשלים).

בעלי ממוצע מצטבר של 80-85 יועברו לדיון בוועדת הקבלה המחלקתית, בצרוף גיליון ציונים.

בקשות לפטור על סמך לימודים קודמים תתאפשר רק למי שהצהיר על לימודים קודמים במעמד הקבלה.

פטורים ידונו בהמשך במחלקה לאחר הגשת בקשה יזומה.

חובת זכאות לתעודת בגרות.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל”ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההחלטה בנוגע לקבלתך או לסיווג רמתך באנגלית, אם תתגלה טעות או יתקבל מידע חדש הקשור להחלטה זו.

 

דרישות ידע בעברית- מבחן יע”ל

דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים