In the Highland's Depth (IHD)

במעבה ההר

במשך דורות רבים היווה ההר המרכזי של ארץ ישראל (כלומר, הטריטוריה של ממלכות יהודה וישראל), את הציר המרכזי של ההתיישבות באזור. על פי התיאור המקראי, זהו האזור בו נדדו האבות, והחלו את תהליך יצירת האומה הישראלית; אזור ההתיישבות של רבים משבטי ישראל; והיכן שהחלה המלכות. לאחר הכיבוש הפרסי, יהודים ושומרונים גרו באזור זה, ולחמו על עצמאותם בימי האימפריה ההלניסטית; באזור זה עמד המקדש בשיא תפארתו בתקופה הרומית הקדומה, והיכן שלאחר מכן תלמידי רבי עקיבא נלחמו בצבאו של בר כוכבא. ההר המרכזי היה הרקע לסיפורי הברית החדשה על חיי ישו והנוצרים והראשונים ולאחר מכן שם החלו להיווצר מרכזים ביזנטים וצלבנים. הרים אלו חזו בעלייתו של האיסלם דרך מעשי הנביא מוחמד, ובעימותים שבין המוסלמים לנוצרים. לסיכום, ההר המרכזי של דרום הלבנט היה היכן שאירעו ההתפתחויות הרוחניות החשובות ביותר של המונותאיזם וההיסטוריה של הדת.

כחלק מחזרתו של ההר המרכזי ללב העיסוק המחקרי, משמש 'במעבה ההר' במת מחקר להיסטוריה ולארכיאולוגיה של האזור. דגש מיוחד ניתן לחקר חללים תת קרקעיים, קברים, בורות מים, מערכות תת קרקעיות ומערות טבעיות. מטבע היותו כתב עת אינטרדיסציפלינרי במהותו, כתב העת מאפשר במה להיסטוריונים וארכיאולוגים כאחד שנושא מחקרם קשור בהר המרכזי. מערכת במעבה ההר דואגת להפצת המאמרים ברשת לאחר שעברו את תהליכי השיפוט והעריכה, ולפרסמם באופן נוח ומהיר.