The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies

תהליך ההתמסדות הפוליטית של שחקנים תת־מדינתיים: התנהלות חמאס בין ריבונות להמשך האלימות

ISSN (Print): 2522-347X
ISSN (Online): 2522-6959

צרו קשר

תהליך ההתמסדות הפוליטית של שחקנים תת־מדינתיים: התנהלות חמאס בין ריבונות להמשך האלימות

  • עומר דוסטרי
  • קובי מיכאל

תקציר

תנועת חמאס הוקמה כארגון חברתי־דתי, ועם השנים הפכה מארגון טרור ושחקן לא מדינתי אלים, לשחקן חצי־מדינתי השולט על שטח ואוכלוסייה ברצועת עזה ובעל אחריות פוליטית ומדינית הדומה לזו של שחקן מדינתי. התפתחות זו חייבה את התנועה לתמרן בין מימוש זהותה כתנועת התנגדות אידיאולוגית ובין מימוש אחריותה כגוף שלטון. המתח בין שתי המגמות משקף את המורכבות הכרוכה בתהליך ההתמסדות הפוליטית של שחקן לא מדינתי אלים. התהליך שחמאס עוברת במהלך התפתחותה ההיברידית עולה בקנה אחד עם הגישה בספרות המחקר שלפיה תהליכים אלו מאופיינים בתנודתיות השימוש באלימות במהלך תהליך ההתמסדות, להבדיל מן הטענה הרווחת והמוכרת יותר בספרות, ולפיה בתהליך ההתמסדות פוחתת רמת השימוש באלימות, ואף מופסקת. במאמר זה נבקש לבחון מהם הגורמים השונים המשפיעים על הדואליות בהתנהלות תנועת חמאס, וכיצד הם משפיעים על תהליך התמסדותה הפוליטית. 

מילות מפתח

  • ישראל
  • שחקן תת־מדינתי
  • רצועת עזה
  • ארגוני טרור
  • חמאס
  • התמסדות פוליטית

לציטוט מאמר זה: קובי מיכאל ועומר דוסטרי, “תהליך ההתמסדות הפוליטית של שחקנים תת־מדינתיים: התנהלות חמאס בין ריבונות להמשך האלימות”, כתב העת הבינתחומי ללימודי המזרח התיכון, 3 (2018), עמ’ 57*-90*.