תנאי קבלה לרפואה ותהליך ההרשמה – בית הספר לרפואה ע"ש אדלסון

1. תנאים מקדימים

רק מועמדים העומדים בכל תנאי הסף להגשת המועמדות ימשיכו עם שלב המיונים.

2. הציון הקוגניטיבי

מבחן ידע – המבחן יתקיים באוניברסיטת תל אביב בשני מועדים בחודשים פברואר ואפריל.

מבחן אנליטי – מתקיים מטעם המרכז הארצי להערכה בחודש אפריל.
מבחן זה נועד לבדוק חשיבה אנליטית, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות ויתקיים באוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן.

 • ציון הבחינה תקף לשלוש שנים (2018, 2019, 2020).
 • מועמד שיש ברשותו ציון תקף, יכול לבחור שלא לגשת לבחינה במידה והחליט להיבחן שוב, הציון שייחשב יהיה הגבוה מבין ציוני הבחינות.
 • הזימונים לבחינה יישלחו בדואר אלקטרוני על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • ניתן יהיה לשלם עבור הבחינה רק עד 72 שעות מקבלת הזימון לבחינה – תשלום בזמן יבטיח את מקומכם בבחינה.
 • פרטים נוספים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • מועמדים שסיימו ביה"ס תיכון בשפה שאינה עברית, זכאים לתוספת זמן – במבחן חשיבה אנליטית בלבד (לא במבחן הידע).
  עולים חדשים שנמצאים בארץ פחות מ – 7 שנים, זכאים לתוספת זמן במבחן חשיבה אנליטית
3. הציון האישיותי

המועמדים בעלי הציון הקוגניטיבי הגבוה יזומנו לשלב הערכה אישיותי.
ההערכה האישיותית בנויה משני חלקים:

שאלון אישיות – מתקיים מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 • השאלון כולל כ- 15 שאלות, ובכל שאלה מספר סעיפים המתארים מצבים שונים.
 • השאלון יתקיים באוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן בחודש יוני.
 • ציון השאלון תקף לשלוש שנים (2018, 2019, 2020).
 • מועמד שיש ברשותו ציון תקף, יכול לבחור שלא לגשת לשאלון. במידה והחליט להבחן שוב, הציון שייחשב יהיה הגבוה מבין הבחינות.
 • פרטים נוספים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

מרכז הערכה – (תרחישים וראיונות) – מהציון האישיותי
ייערך במרכז הארצי לסימולציה רפואית (מס"ר) בביה"ח שיבא תל השומר.
כל מועמד ייבחן במספר תחנות הכוללות ראיונות וסימולציות מול שחקנים, מול רופא ומול אנשי מקצוע רפואיים.

 • מועמד רשאי להיבחן בבחינה אחת בלבד בשנה. אם יזומן בטעות לשתי בחינות, עליו להודיע על כך מידית ל"מרכז הארצי לבחינות והערכה".
 • אם מועמד ייבחן בשתי בחינות בשנה, אוניברסיטת אריאל תתחשב בציון הבחינה הראשונה בלבד.
 • הציון של מרכז הערכה תקף לשלוש שנים (2018, 2019, 2020).
 • מועמד שיש ברשותו ציון תקף, יכול לבחור שלא לגשת לימי הערכה. במידה והחליט להבחן שוב, הציון שייחשב יהיה הגבוה מבין הבחינות.
 • הזימונים לשאלון האישיות (ביוגרפי) ולמרכז הערכה במס"ר יישלחו בדואר אלקטרוני על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • ניתן יהיה לשלם עבור הבחינה רק עד 72 שעות מקבלת הזימון לבחינה.
 • תשלום בזמן יבטיח את מקומכם בבחינה.
 • אם אין בכוונתכם להיבחן, אנא הודיעו מידית למרכז הארצי, על מנת שיוכלו לזמן מועמדים אחרים.
 • על פי תוצאות המבחנים והערכת האישיות ייקבע דרוג המועמדים וקבלתם לבית הספר.
הערות
 • ועדת הקבלה או תת ועדה מטעמה, רשאית לבקש פרטים רפואיים ואחרים נוספים (כגון עבירות פליליות, בעיות משמעת) ו/או לזמן במקרי ספק מועמדים מתאימים למבדק נוסף, ובמקרים מסוימים אף לראיון נוסף, בתהליך הקבלה. מבדק/ ראיון נוסף זה ישמש כחלק משיקולי הקבלה.
 • אי הופעה למבחנים תתפרש כוויתור על המועמדות לתכנית.
 • אין קבלה על תנאי, למעט מועמדים ששנת לימודיהם היא השנה האחרונה לתואר, ומועמדים שטרם הגישו את הציונים בקורסי הליבה.
 • לא ניתן לערער על החלטות הקבלה וכן לא תתאפשר חריגה מתנאי הקבלה לרפואה
 • הודעות קבלה/ דחייה נשלחות למועמדים במייל ובמידע האישי למועמדים באמצעות מדור רישום וקבלה בלבד, וכוחן יפה רק לאותה שנת לימודים אליה ביקש המועמד להתקבל.
 • מועמד שלא יממש את לימודיו בשנה בה התקבל, יהיה עליו לעמוד בתנאי הקבלה החדשים בשנה בה יירשם.
 • הבחינות בהליך הקבלה משותפות למסלולים הארבע-שנתיים ללימודי הרפואה באוניברסיטאות האחרות בישראל, אולם משקלם היחסי של המרכיבים השונים אינו זהה לזה באוניברסיטאות האחרות.
 • תכנית הלימודים היא תכנית 4 שנתית:
  שנה א' – לימודים קדם קליניים
  שנה ב' – לימודים אינטגרטיביים של מערכות הגוף בבריאות וחולי.
  שנים ג' ו- ד' – לימודים קליניים סביב מיטת החולה בבתי החולים ובמרפאות.
 • בית הספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועדי החופשות בשל הרכב תכנית הלימודים והתלות במוסדות חוץ.
 • הלימודים הקליניים יתקיימו על פני כל השנה.
 • לצורך הוראה מקוונת מתקדמת, על כל סטודנט להיות בעל מחשב נייד אישי פרטי.
 • קבלה סופית ללימודים מותנית בעמידה בכל תנאי הרישום, לרבות הצגת מסמכים מקוריים בלבד, עד שבוע משליחת מכתב הקבלה ללימודים במייל למועמד.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.
 • באחריות הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים והעדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה עד לסגירת מועד הרישום. העדכון ו/או הפרסום המאוחר יותר, הוא הגובר.