מבחן הידע

המועמדים הזכאים להירשם למבחן המיון הם אלה שנרשמו לתכנית ה-4 שנתית באוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב או אוניברסיטת בר אילן ועומדים בתנאי הרישום .

 • שימו לב שיש להירשם גם לתכנית ה-4 שנתית וגם למבחן.
 • ציון מבחן המיון שהתקיים ב-2019 יוכר לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"א. מועמד שיש לו ציון יכול לבחור האם להיבחן בשנית או לנסות להתקבל על סמך הציון הקיים.
  אם יחליט להיבחן מחדש הציון הגבוה יהיה הציון הקובע.
 • תוקף המבחן שיתקיים ב 2020 הוא לשנתיים: שנה"ל תשפ"א-תשפ"ב (2020, 2021).
 • הבחינה היא בתשלום, עבור כל מועד בנפרד
 • לשאלות בנושא המבחן ובנושא הארכת זמן ניתן לפנות למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

 

לינקים להרשמה:

לתשומת לבכם: הקישורים יעודכנו לקראת פתיחת הרישום.

מועדי הבחינה:

 • מועד ראשון – 27.02.2020 בשעה 10:00
 • מועד שני  –  08.06.2020

המבחן יתקיים באוניברסיטת תל-אביב בשני המועדים.

מועמדים יכולים לגשת לשני המועדים, הציון הגבוה הוא הציון הקובע.

לא ניתן יהיה לערער על שאלות המבחן או על הציון במבחן.

 

מבנה המבחן:

 • המבחן מכיל 120 שאלות רב-ברירה. השאלות הן בארבעה נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
 • משך הבחינה שלוש שעות (180 דקות).
 • הבחינה תתקיים בשפה העברית, חלק מהמונחים בבחינה יהיו בשפה האנגלית.
 • מבנה הבחינה- מבחן רב- ברירתי.

 

סילבוס ושאלות לדוגמה למבחן:

 

נהלי החזר כספים במקרה של ביטול רישום למבחן:

בקשות לביטול ההרשמה עבור המועד הראשון של מבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יש להעביר למייל: test4year@tauex.tau.ac.il

"יש לציין בנושא המייל: "בקשה לביטול ההרשמה למבחן המיון לרפואה בתוכנית הארבע שנתית.

בגוף המייל יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שמו הפרטי של הנבחן
 • שם המשפחה של הנבחן
 • ת.ז של הנבחן
 • טלפון של הנבחן
 • דוא"ל של הנבחן
 • מועד המבחן אותו מבקשים לבטל
 • מספר ה-CVV בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההרשמה למבחן (3 הספרות בגב הכרטיס).

שימו לב:

 • דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול – עבור בקשות לביטול ההרשמה למועד הראשון, שיועברו עד לתאריך 19.2.2020 (כולל)
 • לא יינתן החזר של דמי הרישום – עבור בקשות לביטול ההרשמה למועד הראשון שיועברו לאחר 19.2.2020
 • דמי הרישום יוחזרו בניכוי 100 ₪ דמי טיפול. – עבור בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו עד לתאריך 26.03.2020 (כולל)
 • לא יינתן החזר של דמי הרישום – עבור בקשות לביטול הרשמה למועד השני שיועברו לאחר 26.03.2020

 

תנאי בחינות מותאמים:

מועמדים המבקשים להיבחן בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה (מבחן ידע) יגישו את בקשתם על גבי הטפסים המיועדים בצירוף האישורים הרלוונטיים (ראו פירוט בהמשך). בנושא המייל יש לכתוב: בקשה לבחינה בתנאים מותאמים במבחן המיון לרפואה לתוכנית הארבע שנתית – 2020.

 • נבחנים שיימצאו זכאים יקבלו התאמות רלוונטיות.
 • בקשות לבחינה בתנאים מותאמים יש לשלוח למייל: test4year@tauex.tau.ac.il
 • הבקשות ייבחנו וההחלטה תישלח במייל חוזר. אין אפשרות לערער על ההחלטות.
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה הראשון (27.2.20) עד לתאריך 9.2.20
 • ניתן להגיש בקשות עבור מועד הבחינה השני (3.4.20) עד לתאריך 15.3.20
 • במידה שניתן אישור להיבחן בתנאים מותאמים במועד הראשון הוא תקף גם למועד השני ואין צורך להגיש שוב את המסמכים.
 • מועמד/ת אשר אושרה לו/ה התאמה ב-2019 ומעוניין/ת בהתאמות ב-2020 מתבקש/ת לשלוח מייל בציון הפרטים הבאים: שם, שם משפחה, מספר ת.ז. ולציין כי אושרה התאמה ב-2019. הבקשה תיבדק והוהתשובות ישלחו במייל חוזר. במידת הצורך, נבקש מסמכים נוספים.

 

המסמכים הנדרשים על מנת לדון בבקשות:

לקות למידה

 1. אבחון מת"ל (לא יתקבלו אבחונים ממאבחנים פרטיים).

מסיבות רפואיות

 1. הורדת כתב ויתור על סודיות רפואית
 2. אישורים רפואיים רלוונטיים במידת הצורך

את הטופס למילוי ע"י רופא צריך למלא רופא ממערכת הבריאות הציבורית המפרט את הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על יכולת ההיבחנות של הנבחן.

היריון

 1. אישור רפואי על היריון

עולים חדשים אשר נמצאים בארץ פחות מ-7 שנים במועד המבחן

 1. תעודת עולה

שפת אם שאיננה עברית

סעיף זה מתייחס למועמדים שנגשו לבחינות הבגרות בישראל בערבית או בשפה אחרת שאיננה עברית, בתנאי שלא עשו תואר אקדמי בישראל, בשפה העברית.

 

לא נוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים כמפורט לעיל.

 

הערה: הבחינות בהליך הקבלה משותפות למסלולים הארבע-שנתיים ללימודי הרפואה באוניברסיטאות האחרות בישראל, אולם משקלם היחסי של המרכיבים השונים אינו זהה לזה באוניברסיטאות האחרות.