המסלול הדו-חוגי מזה"ת ומדעי המדינה

מבנה התואר מורכב מ- 40 נ"ז במזה"ת, 40 נ"ז מדעי המדינה, 2 נ"ז קורסי מורשת, 6 נ"ז קורסי הרחבה, 24 נ"ז קורסי בחירה, 12 נ"ז מתודולוגים.

מבנה הכללי של התואר הדו-חוגי מזה"ת-מדינה:
מזה"ת – 40 נ"זהרחבה – 6 נ"ז
מדה"מ – 42 נ"זמורשת ישראל – 2 נ"ז
מתודולוגיים – 12 נ"זבחירה – 22 נ"ז
סה"כ 124 נ"ז

שימו לב!

\  ניתן לקחת קורסי בחירה מעל המספר השנתי המומלץ, אך לא יותר מהסך הנדרש לתואר

תכנית לימודים שנתית:

מסלול דו חוגי