National Resilience, Politics and Society

מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון: דו”ח המדד לשנת 2020

ISSN (Print): 2521-4810
ISSN (Online): 2617-8745

Contact

מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון: דו"ח המדד לשנת 2020

  • אבי זיגדון
  • איל לוין

תקציר

“מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון” נועד לתת מענה להבנת הקשר בין המושג “חוסן” לרבדיו השונים (לאומי, קהילתי ואישי) ובין מידת המוכנות לאסון של אזרחי מדינת ישראל.
מטרת המחקר היא לפתח כלי חדש שיאפשר להעריך בצורה אובייקטיבית ועיתית את היבטי החוסן לרבדיו ואת מידת המוכנות לחירום. בין המאפיינים שמייחדים מדד חדש זה ומעניקים לו את חשיבותו: הוא ממשיך מחקרים
קודמים רב־שנתיים, ובכך משמש תשתית למחקרים השוואתיים; הוא מפתח משתנים של חוסן קהילתי וחוסן אישי, לצד משתני החוסן הלאומי; הוא מתייחס לסוגיות החוסן והמוכנות בכל אחת משלוש הרמות הללו; והוא מוסיף משתני מדידה בתחום המוכנות, שאינם משולבים ברוב המדידות כיום. במדד זה פותחו 11 משתנים שמייצגים קשת רחבה של גורמי השפעה על החוסן ועל המוכנות לאסון: פחד פנים־חברתי; פחד מפני גורמים חיצוניים; פטריוטיות; מיליטנטיות; אמון אנכי; אופטימיות; אמון אופקי ברמה האישית; אמון אופקי ברמה הקהילתית; מוכנות נפשית ברמה האישית; מוכנות פיזית ברמה האישית; מוכנות קהילתית.
אנו מפרסמים כאן, כפי שנעשה גם בעתיד, את כלי המדידה שבהם השתמשנו, וכן חלק מן הממצאים שעלו במדד הנוכחי. מסד הנתונים והממצאים מהווים מצע לשורה של מחקרי המשך שיוכלו לבדוק קשרים וממדים נוספים בסוגיות של חוסן ומוכנות לאסון.

לציטוט מאמר זה: 

זיגדון, א. לוין, א. 2020. מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון: דו”ח המדד לשנת 20. חוסן לאומי 2 (1): עמ’ 7*-39*