National Resilience, Politics and Society

תמורות אפשריות בשיח הזכויות של החייל הדתי

ISSN (Print): 2521-4810
ISSN (Online): 2617-8745

Contact

תמורות אפשריות בשיח הזכויות של החייל הדתי

 • אהרון (רוני) קמפינסקי

תקציר

כיצד ניתן לשרת בצה”ל, לקיים מצוות, לשמור על הזהות הדתית, ובנוסף לכל אלו לנסות ולהתקדם בדרגי הפיקוד? מהו סדר העדיפויות הרצוי במגוון המחויבויות האישיות הנדרשות מן החייל הדתי? המאמר בוחן את השאלות הללו לאור שתי גישות תיאורטיות: הגישה ההגנתית, המוותרת על פתרון לכלל האוכלוסייה ומעניקה אוטונומיה למחנה הדתי; וגישת השיתוף והאחדות, המציגה פתרון לכלל האוכלוסייה מתוך רצון ליצור שיתוף ואחדות על ידי
ויתור הדדי למען מטרה זו, באמצעות חקיקה או אמצעים פוליטיים אחרים שנועדו לעצב את דמות החברה והמדינה.
המאמר מצביע על שינוי ביחס הדתיים לסוגיית היחס בין הדת לצבא: אם בעבר הנטייה הייתה יותר לכיוון השיתוף והאחדות, הרי שכמה תהליכים בצה”ל – למשל שילוב נשים בתפקידי לחימה ומאבק על זכויות דתיות אחרות – הופכים את הקערה על פיה, והשיח בחברה הדתית מתחיל להידמות לשיח סביב החינוך הדתי: הרצון לקבל זכויות שיגנו על האדם הדתי כדי שיוכל לשמור על אורח חייו, או במילים אחרות – הגישה ההגנתית תופסת אט אט את מקומה של גישת השיתוף והאחדות.

מילות מפתח

 • הגישה ההגנתית
 • גישת השיתוף והאחדות
 • יחידות דתיות
 • ישיבות ההסדר
 • מכינות קדם־צבאיות
 • רבנים צבאיים
 • כוהן משוח מלחמה
 • פקודת השילוב הראוי
 • פקודת השירות המשותף
 • פקודת הזְקָנים

לציטוט מאמר זה:

קמפינסקי, א. 2020. תמורות אפשריות בשיח הזכויות של החייל הדתי. חוסן לאומי 2 (1): עמ’ 79*-99*