Exoplanets Research

גילוי ואפיון מערכות פלאנטריות

 
חוקר ראשי: לב טל-אור
 
נושאי המחקר:
קבוצת המחקר עוסקת בגילוי פלנטות המקיפות כוכבים אחרים בגלקסיית שביל החלב (אקסופלנטות) תוך שימוש בשתי שיטות גילוי עיקריות: תנודות מחזוריות וליקויים. כיוון שפלנטות הן קטנות יותר וחיוורות יותר מהכוכבים אותן הן מקיפות, קשה מאוד לראות אותן בצילום טלסקופי רגיל. עם זאת, מדידות מדויקות של שינויים קטנים באור הכוכב מאפשרות גילוי פלנטות קטנות כמו כדור הארץ סביב כוכבים עד מרחק כמה אלפי שנות אור. מדידות פוטומטריות הנעשות מטלסקופים בחלל מאפשרות גילוי שינויים מחזוריים בעוצמת ההארה הנראית של כוכבים, המעידים על פלנטות המסתירות חלקים מפני הכוכב בעת ליקוי. מדידות ספקטרוסקופיות הנעשות במצפי כוכבים קרקעיים באמצעות ספקטרוגרפים מיוצבים ברזולוציה גבוהה מאפשרות גילוי שינויים מחזוריים במהירות היחסית בין הכוכבים לבין מערכת השמש, המעידים על פלנטות החגות סביב אותם כוכבים וגורמות לתנודות קטנות אלה. שילוב של שתי השיטות – מדידות ספקטרוסקופיות ברזולוציה גבוהה בזמן שפלנטה מלקה את הכוכב שלה – מאפשר איפיון של השכבות האטמוספריות העליונות של הפלנטה הגורמת לליקוי, מבחינת הרכבה המולקולרי ופרופיל הטמפרטורה שלה. בנוסף, הקבוצה עוסקת בחקר הפעילות המגנטית על פני כוכבים, והשפעתה על הספקטרום האופטי של אור הכוכב (בתחום האור הנראה והאינפרא אדום).
 

שיטות מחקר עיקריות:

  • פיתוח כלים נומריים מתקדמים לניתוח מדידות ספקטרוסקופיות ברזולוציה גבוהה, ושימוש בהם לגילוי אקסופלנטות והרכבן האטמוספרי.
  • ביצוע מדידות פוטומטריות וספקטרוסקופיות ממצפי כוכבים קרקעיים לגילוי אקסופלנטות.
  • שימוש בכלים נומריים מתקדמים לגילוי אקסופלנטות המלקות את הכוכבים שלהן ואיפיונן.