Condensed Matter – Theoretical

פיזיקה תאורטית של חומר מעובה

חוקרים ראשיים: פרופ' מאיר לבקוביץ, ד"ר מיכאל זובקוב

נושאי המחקר:

המחקר עוסק בחומרים בהם פסי הולכה והערכיות נפגשים בנקודות דיראק, כגון גרפן דו-ממדי , ובחומרים תלת-ממדיים המסונתזים לאחרונה, חצאי-מוליכים בשם וייל, בהם פסי ההולכה והערכיות נפגשים בנקודות וייל. מעבר לחשיבות פוטנציאלית לטכנולוגיה, חקירת חומרים אלה חיונית להבנת היבטים תיאורטיים בתורת השדות הקוונטית. הדינמיקה של קווזי-חלקיקים בגרפן ובחצאי-מוליכים וייל, מחקה את הפיזיקה של חלקיקים אלמנטריים. הודות לכך אפשר לבחון במעבדה תופעות הספציפיות לפיסיקה של אנרגיות גבוהות, דבר שאינו ניתן לביצוע אפילו בניסויים במאיצים מודרניים. תופעות כאלה כוללות למשל את תהליך היצירה של זוגות שווינגר ואפקטים שונים הקשורים באנומליה כיראלית. כמו כן השיטות של תורת השדות הקוונטית היחסותית מאפשרות לחזות אפקטים חדשים בפיזיקה של המצב המעובה, בגון אפקט הול הקוונטי בחצאי-מוליכים וייל תלת-ממדיים.

Condensed Matter