General Relativity Research

יחסות כללית -
שיטות אנטרופיה וגבולות אנטרופיה בקוסמולוגיה

חוקרים ראשיים: ד"ר גילברט ויינשטיין, פרופ' מאיר לבקוביץ, פרופ' יעקב לויטן

נושאי המחקר:

ידוע כי משוואת Raychaudhuri היא כלי גיאומטרי יעיל במחקר בתורת היחסות הכללית ובקוסמולוגיה. במסגרת המחקר הראנו  כי הסטייה הגיאודזית של משוואת יעקובי היא המקבילה של האוסצילטור ההרמוני. גם משוואת ריצ'אודורי היא מקבילה של מתנד הרמוני. עבור מערכת בעלת מימדיות גבוהה יש צורך בכלים מיוחדים כדי לתאר את ההתנהגות של גיאודזיות. במחקר אנו מנסים לברר האם משוואת Raychaudhuri עשויה לספק כלים כאלה והאם ניתן בעזרתה לקבל אנטרופיה חדה יותר.

General Relativity Research

חורים שחורים במימדים גבוהים:

חוקר ראשי : ד"ר גילברט ויינשטיין

 

בארבע מימדים (שלוש מימדי מרחב פלוס מימד זמן אחד) הטופולוגיה של חור שחור חייבת להיות כדורית (אין חורים שחורים עם טופולוגיה של טורוס וגם לא עם גנוס גבוה יותר). במימדים יותר גבוהים ישנם הרבה יותר אפשרויות. כך במימד 5 לדוגמא, לחור שחור יכולה להיות מלבד טופולוגיה כדורית, גם טופולוגיה של טבעת S^2x S^1, או טופולוגיה של מרחב עדשה L(p,q). ישנם דוגמאות מפורשות של פתרונות משוואות איינשטיין בוואקום עם חור שחור טבעתי. יחד עם שותפים מניו יורק וטוקיו, אנחנו משתמשים בשיטות ממשוואות דיפרנציאליות חלקיות לא לינאריות, וגיאומטריה דיפרנציאלית כדי לבנות פתרונות כאלה

 ליותר פרטים אנא ראה:
https://weinsteing.wordpress.com/2017/11/21/stationary-black-holes-in-5-d/
ושאר הפוסטים באתר.