High Energy Physics Research

פיזיקה של אנרגיות גבוהות

חוקרים ראשיים: ד"ר סרגיי בונדרנקו, ד"ר אלכס פריגרין, ד"ר מיכאל זובקוב

נושאי המחקר:

פיתוח גישות חדשות בפיזיקה של אנרגיות גבוהות על בסיס השפעות פיזיקה של רוויה.

פיתוח גישות חדשות בפיזיקה של אנרגיות גבוהות על מבוססות על דרגות חופש פומרון.

ביסוס הקשרים בין פיזיקת החומר המעובה לבין פיזור QCD באנרגיות גבוהות.

תיאור של הגדלים שנצפים באופן כמותי בניסויים במאיץ LHC במסגרת QCD.

ביסוס הגישות של פיזיקת הפלזמה בחישוב של ההשפעות של פיזור באנרגיות גבוהות וחקירה של התכונות החריגות של החומר המתקבל מפיזור זה.

חקירה של תכונות האינטגרביליות של המודל ה"סופר יאנג מילס BFKL" ב-QCD.

חקירת טרנספורט אנומלי בפיזיקת אנרגיות גבוהות. 

פיתוח מודלים של בוזון היגס המרוכב

High Energy Physics Research