Laser Spectroscopy Research

מעבדת ספקטרוסקופיה מבוססת לייזר

ראש המעבדה: ד"ר מיכאל גפט

תשתית מחקר:

הציוד המחקרי מורכב מהחלקים המרכזיים הבאים: לייזר פולס-כפול Nd-YAG, לייזר OPO, לייזר פמטו-שניה, מצלמת ICCD עם רזולוציית זמן מיטבית של 1.5 ננושניות.

תפקיד הלייזר פולס-כפול הוא ליצור פלזמה מושרית לייזר, כאשר הפולס הראשון יוצר פלזמה והפולס השני מעורר את ה-plume.

לייזר OPO מאפשר לשלב ספקטרוסקופיה מושרית לייזר LIBS עם פלואורוסנציה מושרית לייזר LIF. ה- LIBS יוצר אטומים ויונים בפלזמה שלאחר מכן מנותחים על ידי ה- LIF.

מצלמת ICCD מזהה פליטה מפלזמה בזמנים מסוימים בזמן החיים של הפלזמה.

המחקר המתבצע במעבדה:

המחקר עוסק בגילוי תופעות בפלזמה. הזמן החשוב ביותר בו נמדדים האפקטים המענניינים ביותר הוא הוא במהלך 1-50 הננושניות הראשונות לאחר היווצרות הפלזמה. במחקרים קודמים נמצאו על ידי הפולס הכפול מספר אפקטים חדשים: בליעת פראונהופר, יונים בדרגת יינון גבוהה, פלואורסנציה מולקולקית, ואפקטים הקשורים ללזירה.

מלבד זאת הציוד הקיים מתאים לביצוע ספקטרוסקופיית ראמאן, במיוחד לראמאן בתחום האולטרא-סגול העמוק, בו לייזר OPO משמש כמעקור העירור ומצלמת ה- ICCD כגלאי האות. לציוד מחקרי זה ישנה חשיבות במחקר יסודי ומחקר יישומי.

mineral Laser Spectroscopy