Remote Sensing Research

מעבדת חישה מרחוק

ראש המעבדה: ד"ר יובל ראובני

תשתית מחקר:

הציוד המחקרי מורכב ממגוון רחב של חיישנים וגלאים של קרינה אלקטרומגנטית בתחום תדיריות נרחב, אשר מתוקנים בתחנות מדידה שונות ברחבי הארץ. כמו כן, נעשה שימוש במודלים נומריים שונים המדמים התפשטות קרינה אלקטרומגנטית בשכבות שונות באטמוספירה.

המחקר המתבצע במעבדה:

המחקר המתבצע במעבדה לחישה מרחוק מתמקד בפיתוח ושימוש בטכנולוגיות  אשר מאפשרות לתצפת מהקרקע והחלל על מנת לבצע מחקר בסיסי ויישומי בגאופיסיקה, מדעי האטמוספירה והחלל באוניברסיטת אריאל. המחקר ניתן ליישום במגוון רחב של נושאים מדעיים מתחום מדעי-כדוה״א הכוללים תצפיות על שינויים במבנה כדוה״א, שדה הגרביטציה ותנועתו הסיבובית, חישה מרחוק של שכבות שונות באטמוספירה כגון הטרופוספירה והיונוספירה, בנוסף לניטור תופעות הקשורות למזג-אוויר חללי. המטרה שלנו, היא לייצר פלטפורמה מדעית ייחודית אשר תקדם את היכולת לזהות, לאפיין, לנטר ואף לחזות תופעות הקשורות לאסונות טבע כגון: רעידות אדמה, צונאמי, אירועי מזג-אוויר קיצוניים כגון סערות ושיטפונות ואירועי מזג-אוויר חללי. כרגע אנו מקדמים מספר חזיתות מחקר הכוללות שיתופי פעולה עם חוקרים מהמכון הגיאולוגי, המרכז הבינתחומי בהרצליה, המצפה לקרינה קוסמית ואוניברסיטת תל-אביב, על מנת לקדם מחקרים מדעיים חדשים; ממדידות בשפיעת ראדון מתת-הקרקע והאטמוספירה התחתונה והקשר לתכונות חשמליות באטמוספירה, מדידות של קרינה אלקטרומגנטית בתחום תדר נמוך (ULF) למציאת סממנים מקדימים לרעידות אדמה ותופעות הקשורות למזג-אוויר חללי. בנוסף, אנו מפתחים ומקדמים שילוב של מדידת עיכוב אותות GPS בטרופוספירה ונתונים מלווייני חישה מולטי-ספקטרליים לשיפור הערכת אדי המים באוויר בזמן ובמרחב. כמו כן, אנו מפתחים פלטפורמות מוטסות לביצוע מדידות באטמוספירה העליונה, בנוסף לגזירת צפיפות מטען האלקטרונים ביונוספירה מאותות GPS לחקר תופעות גיאודינמיות וארועיי מזג-אוויר חללי.

Remote Sensing Research

As a remote sensing lab, we are combining various data analysis techniques and remote sensing measurements from ground and space based instruments, to study a wide range of research topics, from observing variations in Earth's shape, gravity field and rotational motion, through remote sensing of different atmospheric layers such as the troposphere and the ionosphere, as well as monitoring space weather phenomena.