תנאי קבלה לרפואה ותהליך ההרשמה – בית הספר לרפואה ע"ש אדלסון

1. תנאים מקדימים

רק מועמדים העומדים בכל תנאי הסף להגשת המועמדות ימשיכו עם שלב המיונים.

2. הציון הקוגניטיבי

מבחן ידע – המבחן יתקיים באוניברסיטת תל אביב בשני מועדים בחודשים פברואר ואפריל.

מבחן אנליטי – מתקיים מטעם המרכז הארצי להערכה בחודש אפריל.
מבחן זה נועד לבדוק חשיבה אנליטית, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת מסקנות ויתקיים באוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן.

 • ציון הבחינה תקף לשלוש שנים (2018, 2019, 2020).
 • מועמד שיש ברשותו ציון תקף, יכול לבחור שלא לגשת לבחינה במידה והחליט להיבחן שוב, הציון שייחשב יהיה הגבוה מבין ציוני הבחינות.
 • הזימונים לבחינה יישלחו בדואר אלקטרוני על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • ניתן יהיה לשלם עבור הבחינה רק עד 72 שעות מקבלת הזימון לבחינה – תשלום בזמן יבטיח את מקומכם בבחינה.
 • פרטים נוספים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון שאינו דובר עברית וגם סיימו תואר ראשון במוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית, יקבלו תוספת זמן של חצי שעה במבחן החשיבה האנליטית.
  מועמדים אלו ימציאו את תעודת סיום התיכון ותעודת התואר הראשון עד לתאריך סיום ההרשמה.
3. הציון האישיותי

המועמדים בעלי הציון הקוגניטיבי הגבוה יזומנו לשלב הערכה אישיותי.
ההערכה האישיותית בנויה משני חלקים:

שאלון אישיות – מתקיים מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 • השאלון כולל כ- 15 שאלות, ובכל שאלה מספר סעיפים המתארים מצבים שונים.
 • השאלון יתקיים באוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן בחודש יוני.
 • ציון השאלון תקף לשלוש שנים (2018, 2019, 2020).
 • מועמד שיש ברשותו ציון תקף, יכול לבחור שלא לגשת לשאלון. במידה והחליט להבחן שוב, הציון שייחשב יהיה הגבוה מבין הבחינות.
 • פרטים נוספים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

מרכז הערכה – (תרחישים וראיונות) – מהציון האישיותי
ייערך במרכז הארצי לסימולציה רפואית (מס"ר) בביה"ח שיבא תל השומר.
כל מועמד ייבחן במספר תחנות הכוללות ראיונות וסימולציות מול שחקנים, מול רופא ומול אנשי מקצוע רפואיים.

 • מועמד רשאי להיבחן בבחינה אחת בלבד בשנה. אם יזומן בטעות לשתי בחינות, עליו להודיע על כך מידית ל"מרכז הארצי לבחינות והערכה".
 • אם מועמד ייבחן בשתי בחינות בשנה, אוניברסיטת אריאל תתחשב בציון הבחינה הראשונה בלבד.
 • הציון של מרכז הערכה תקף לשלוש שנים (2018, 2019, 2020).
 • מועמד שיש ברשותו ציון תקף, יכול לבחור שלא לגשת לימי הערכה. במידה והחליט להבחן שוב, הציון שייחשב יהיה הגבוה מבין הבחינות.
 • הזימונים לשאלון האישיות (ביוגרפי) ולמרכז הערכה במס"ר יישלחו בדואר אלקטרוני על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • ניתן יהיה לשלם עבור הבחינה רק עד 72 שעות מקבלת הזימון לבחינה.
 • תשלום בזמן יבטיח את מקומכם בבחינה.
 • אם אין בכוונתכם להיבחן, אנא הודיעו מידית למרכז הארצי, על מנת שיוכלו לזמן מועמדים אחרים.
 • על פי תוצאות המבחנים והערכת האישיות ייקבע דרוג המועמדים וקבלתם לבית הספר.
הערות
 • ועדת הקבלה או תת ועדה מטעמה, רשאית לבקש פרטים רפואיים ואחרים נוספים (כגון עבירות פליליות, בעיות משמעת) ו/או לזמן במקרי ספק מועמדים מתאימים למבדק נוסף, ובמקרים מסוימים אף לראיון נוסף, בתהליך הקבלה. מבדק/ ראיון נוסף זה ישמש כחלק משיקולי הקבלה.
 • אי הופעה למבחנים תתפרש כוויתור על המועמדות לתכנית.
 • אין קבלה על תנאי, למעט מועמדים ששנת לימודיהם היא השנה האחרונה לתואר, ומועמדים שטרם הגישו את הציונים בקורסי הליבה.
 • לא ניתן לערער על החלטות הקבלה וכן לא תתאפשר חריגה מתנאי הקבלה לרפואה
 • הודעות קבלה/ דחייה נשלחות למועמדים במייל ובמידע האישי למועמדים באמצעות מדור רישום וקבלה בלבד, וכוחן יפה רק לאותה שנת לימודים אליה ביקש המועמד להתקבל.
 • מועמד שלא יממש את לימודיו בשנה בה התקבל, יהיה עליו לעמוד בתנאי הקבלה החדשים בשנה בה יירשם.
 • הבחינות בהליך הקבלה משותפות למסלולים הארבע-שנתיים ללימודי הרפואה באוניברסיטאות האחרות בישראל, אולם משקלם היחסי של המרכיבים השונים אינו זהה לזה באוניברסיטאות האחרות.
 • תכנית הלימודים היא תכנית 4 שנתית:
  שנה א' – לימודים קדם קליניים
  שנה ב' – לימודים אינטגרטיביים של מערכות הגוף בבריאות וחולי.
  שנים ג' ו- ד' – לימודים קליניים סביב מיטת החולה בבתי החולים ובמרפאות.
 • בית הספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועדי החופשות בשל הרכב תכנית הלימודים והתלות במוסדות חוץ.
 • הלימודים הקליניים יתקיימו על פני כל השנה.
 • לצורך הוראה מקוונת מתקדמת, על כל סטודנט להיות בעל מחשב נייד אישי פרטי.
 • קבלה סופית ללימודים מותנית בעמידה בכל תנאי הרישום, לרבות הצגת מסמכים מקוריים בלבד, עד שבוע משליחת מכתב הקבלה ללימודים במייל למועמד.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.
 • באחריות הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים והעדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של האוניברסיטה עד לסגירת מועד הרישום. העדכון ו/או הפרסום המאוחר יותר, הוא הגובר.