מאגרי מידע של כתבי עת שפיטים לפי ות"ת

 1. בתחומי מדעי הרפואה, הטבע והטכנולוגיה – (Science Citation Index (SCI
 2. בתחומי מדעי החברה – (Social Science Citation Index (SSCI
 3. בתחומי מדעי הרוח והאומנויות – (Arts & Humanities Citation Index (AHCI
 4. בתחומים כלליים (החל מפרסומי 2017) – (Emerging Sources Citation Index (ESCI
 1. בתחום הפסיכולוגיה – PsycInfo
 2. בתחום הסוציולוגיה – Sociological Abstracts
 3. בתחום החינוך – (Eric (Educational Resources Information Center
 4. בתחום החינוך – Education Source
 5. בתחום הכלכלה – (Econlit (Economics Literature
 6. בתחום המנהל – ABI / INFO
 7. בתחום מדעי המדינה – (International Political Science Abstracts (IPSA
 8. מפתח לכתבי עת בעברית בכל התחומים (אינדקס חיפה): מאמרים המוגדרים כשפיטים בלבד.
 9. מאגר מידע על פרסומים במדעי החברה והחינוך של מכון סאלד: מאגר הכולל פרסומים של חוקרים ישראליים שהתפרסמו בארץ ובחו”ל בנושאי מדעי החברה והחינוך.
  ↲ שימו לב להבהרות על מאגר סאלד הנמצאות במדריך החיפוש במאגרי כתבי העת.

הגישה לכל אחד מהמאגרים מתאפשרת דרך הספריה של האוניברסיטה – בלשונית מאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית או בעברית, לפי העניין.