מקורות מימון פנימיים

רשות המחקר מקצה לחברי הסגל תקציבים לקידום פעילותם המחקרית.

חלק מהתקציבים זמינים להגשת בקשה לאורך כל השנה, תקציבים אחרים יש להגיש בהתאם להנחיות שיפורסמו באמצעות קולות קוראים פנימיים מטעם הרשות.

כל עוד לא צוין אחרת, הגשת בקשה תעשה באמצעות פורטל הרשות למחקר ופיתוח

לשאלות וברורים ניתן לפנות לרכזת תפוקות מחקריות, 03-9758906

מענק גרעין

לאורך השנה, מפרסמת רשות המחקר קולות קוראים למימון מחקרים ראשוניים. מטרת המימון לאפשר הכנת תשתית למחקר נרחב יותר שיוגש לקרנות מו"פ חיצוניות. גובה המענק לא יעלה על 20,000 ₪ (אלא אם כן פורסם אחרת בקול הקורא). יש להגיש את הבקשה בהתאם להנחיות שיפורסמו בקול הקורא. הבקשות יועלו לדיון בפני וועדת השיפוט בראשות סגן הנשיא והדיקן למו"פ.

מענק עידוד

מענק זה מוענק לחברי סגל שהגישו הצעות מחקר לקרנות מו"פ חיצוניות וזכו לציונים גבוהים אך לא במימון כספי. המענק ניתן לחוקר על מנת להשלים את המחקר האמור ומיועד למימון הוצאות מחקר זה בלבד. להגשת בקשה, יש להעביר במייל לרכזת תפוקות מחקריות את התשובה הרשמית שהתקבלה מהגוף המממן שאליו פנה. מתן תקציב מותנה בקבלת אישור סגן הנשיא והדיקן למו"פ.
רכזת תפוקות מחקריות

מענק קליטה

מענק קליטה מיועד לחבר סגל חדש באוניברסיטה אשר תחום פעילותו המחקרית מצריך הקמת מעבדה חדשה ו/או רכישת ציוד ו/או פיתוח פעילות מחקרית במוסד. מומלץ להתייעץ עם רכזת תפוקות מחקריות לגבי הצורך בצירוף מסמכים נוספים לבקשה (לדוג', הצעות מחיר). במסגרת תהליך הטיפול בבקשה, יוזמן החוקר לשיחת היכרות עם סגן הנשיא והדיקן למו"פ וקבלת המלצתו לבקשה. הבקשה תועלה גם לאישור הרקטור
פורטל רשות המחקר

מלגות לקליטת בתר-דוקטורנטים

רשות המחקר מאפשרת לחברי הסגל מענקים המיועדים למימון מלגות לקליטת בתר דוקטורנטים. גובה המענק הוא עד 4,500 ש"ח לחודש למשך שנה עם אופציה להארכה לשנה נוספת. יש לעקוב אחר פרסומים רשות המחקר בנושא. פרטים אודות קריטריונים להגשת בקשה ולשאלות נוספות ניתן לפנות ל:
רכזת משתלמי בתר-דוקטורט

עריכה לשונית

רשות המחקר מפעילה שירות in-house של עריכה מדעית לשונית באנגלית במטרה לעודד הגשת הצעות מחקר ופרסום מאמרים בכתבי עת המוכרים כשפיטים לפי ות"ת.
עריכה מדעית ע"י ספק חיצוני יש לממן מקרן קשרי מדע. במקרים חריגים וככל שתמצא לכך הצדקה יאושר תקציב מרשות המחקר. התקציב יאושר עד לתקרה של 1,500 ₪ לטקסט. חברי סגל בכיר חדש, עד 3 שנים מהקליטה, יוכלו להגיש בקשה לתקציב עריכה לשונית. לכל פניה יש לצרף את טיוטת הטקסט וכן הצעת מחיר במידה והבקשה לאישור תקציבי לספק חיצוני.
מתן תקציב מותנה בקבלת אישור סגן הנשיא והדיקן למו"פ.

אירוח מחו"ל

חבר סגל בכיר המארח באוניברסיטה חוקר מחו"ל למטרת פעילות מחקרית משותפת, רשאי להגיש בקשה להשתתפות רשות המחקר במימון הוצאות האירוח.
הבקשה תוגש בהתאם ל נוהל 19-007 אירוח מחו"ל . גובה התקציב שיאושר הנו בכפוף לתקרות המצוינות בנוהל ועד לגובה של 6,000 ש"ח בלבד.
מתן תקציב מותנה בקבלת אישור סגן הנשיא והדיקן למו"פ.

מחשוב

ציוד מחשובי שאינו מסופק ע"י האוניברסיטה, ניתן לרכוש מתקציב קרן קשרי מדע.
חברי סגל בכיר שאין ברשותם קרן קשרי מדע ושזקוקים למחשב נייד לצורך פעילותם המחקרית, יכולים להגיש בקשה לתקציב מרשות המחקר.
בטרם הגשת הבקשה, יש לפנות למפעילת תקציב אגף המחשוב לקבלת הצעות מחיר.
מתן תקציב מותנה בקבלת אישור סגן הנשיא והדיקן למו"פ.

דמי פרסום

רשות המחקר משתתפת במימון דמי פרסום של מאמרים של הסגל הבכיר, ככל שהתקבלו לפרסום בכתבי עת שפיטים לפי ות"ת.
הבקשה תידון על סמך ה -Impact Factor המנורמל של כתב העת (בהתאם לכללי ות"ת בנושא) וינתן מענק באופן הבא:
IF מנורמל בתחום (לפי ות"ת) בטווח שבין 1 ל 4.9
עד לתקרה של 800 ש"ח
IF מנורמל בתחום (לפי ות"ת) בטווח שבין 5 ל 9.9
עד לתקרה של 1,200 ש"ח
IF מנורמל בתחום (לפי ות"ת) בטווח שבין 10 ל 15
עד לתקרה של 2,200 ש"ח
כתבי עת Nature/Science המוגדרים בעלי IF מנורמל בתחום (לפי ות"ת) גבוה מ- 15, יינתן מימון מלא
הנחיות כיצד לאתר IF במאגר המידע Web of Science
רשימת ערכי Impact Factor מנורמל לפי שמות כתבי עת מקוצרים
(עודכנה בתאריך 11.6.20).
ההחלטה לגבי גובה המימון, בהתאם לטווח שהוגדר לעיל, מותנית בקבלת אישור סגן הנשיא והדיקן למו"פ. לברורים נוספים ניתן לפנות רכזת תפוקות מחקריות.