בטיחות בחשמל

מנהל הביטחון והבטיחות, טלפון חירום: 054-7766398

סיכוני החשמל

השימוש בזרם החשמל מהווה סיכון שמחייב אותנו לדעת לעבוד עמו בצורה בטיחותית.
קשה להגדיר מתח חשמלי בלתי מסוכן, כי ההתנגדות הטבעית של גוף האדם לחשמל תלויה במספר גורמים שונים כגון: התנגדות עור לח ומיוזע אצל אחד אינה דומה להתנגדות עור לח ומיוזע אצל אחר.

כמו כן התנגדות החיבור של מערכת החשמל לאדמה תלוי הסוג הרצפה וכו'. על כן עלול זרם החשמל בכל מתח להיות מסוכן לגוף האדם, דבר זה דורש מכל עובד שמטפל במכשירים, מתקנים וכו' הפועלים ע"י חשמל לשמור על זהירות מרבית.

שלט זרם חשמלי
 • כל מערכת השקעים חייבת להיות מוגנת באמצעות ממסר פחת כנדרש בחוק, תפקידו לנתק את הזרם במקרה של סכנת התחשמלות. יש לבדוק פעם בחודש את ממסרי הפחת ע"י לחיצה על "לחצן בדיקה" הנמצא מעליו ותיעוד הבדיקה ותוצאותיה במעבדה.
 • כבלי חשמל המחברים מכשירי חשמל לרשת החשמל יבדקו ע"י חשמלאי מוסמך ויאושרו לעבודה.
 • כבלי חשמל שהתבלו או שאינם תקינים יוחלפו ע"י חשמלאי מוסמך .
 • כל המכשירים החשמליים והאלקטרונים שמשמשים עובדים ואינם מבודדים בבידוד כפול (סימון בידוד כפול הינו כך: ע"ג המכשיר) או במעטפת מבודדת חייבים להיות מאורקים.
 • מכשירים בעלי בידוד כפול יופעלו דרך ממסר פחת קבוע בלוח החשמל או ממסר פחת נייד (לצד המכשיר).
 • השימוש בכבל מאריך מותר רק אם אין ברירה אחרת ורק באופן חד פעמי.
 • כל שירותי תחזוקת החשמל, כולל התקנות חדשות יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך שיקפיד על התאמת המיתקנים/ המכשירים לדרישות החוק.
 • פעולת הכנה לשימוש במכשירים חשמליים ייעשו כאשר המכשירים החשמליים מנותקים מזרם החשמל.
 • אין להוציא את התקע מהשקע ע"י משיכת הכבל, אלא משיכה בבית התקע.
 • השתמש תמיד במכשירי חשמל תקינים ובהתאם לייעודם.
 • וודא שלא קיים בידוד רופף או שבור ע"י בדיקה חזותית.
 • וודא שסביבת הציוד החשמלי נקייה מחומרים דליקים.
 • וודא שמשטח העבודה מתחת או מעל לציוד החשמלי יבש.
 • וודא שכל המפסקים במכשירי החשמל נמצאים במצב "כבוי" לפני חיבור התקעים לשקעים ברשת החשמל.
 • אין לגעת בתקע/ בציוד חשמלי בידיים רטובות או מיוזעות או בזמן עמידה על רצפה רטובה.
 • יש להוציא את התקע משקע החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני טיפול תחזוקתי וניקיון.
 • הפעלה ושימוש במכשירים חשמליים ע"י עובד תהא רק לאחר קבלת הדרכה והסמכה ע"י מנהל כמתחייב עפ"י החוק או הסיכון.
 • כל מוליכי זרם חשמלי חייבים להיות מבודדים, שקעים ומפסקים חייבים להיות מכוסים.
 • אין למשוך או לשאת את המכשיר באמצעות כבל ההזנה, אין לפצוע את הכבל ע"י סגירה עליו או משיכתו מסביב לפינות חדות, יש להרחיק את הכבל הרחק ממשטחים מחוממים.
 
 1. לפני השימוש בכל מכשיר חשמלי למד את הוראות ההפעלה, ההפסקה והבטיחות של המכשיר.
 2. יש לוודא ולהכיר מיקום מפסק החירום ואופן השימוש בו, למקרה של התחשמלות, שריפה או כל תקלה אחרת.
 3. יש להתייחס לכל חוט חשמל כאילו היה "חי" (זורם בו חשמל).
 4. אסור לבצע כל שינוי או תיקון במכשיר, בציוד חשמלי, או ברשת החשמל המעבדתית.
 5. התגלה מכשיר, תקול או כל חלק מהמערכת החשמלית פגום, אין להשתמש בו ויש להודיע מיד למדריך (במעבדות סטודנטים) או לאגף הטכני.
 6. אין להפעיל או לגעת במכשיר או במתקן חשמלי, חוט או תקע בידיים רטובות. במקרה שהמכשיר או השטח סביבו נרטב, יש להודיע מיד למדריך.
 7. מכשיר או מערכת חשמלית שסביבתם נרטבה על ידי נוזל דליק, עלולים לגרום להתלקחות.
 8. במקרה של שפך נוזל דליק יש להרחיק את הסובבים ולהודיע מיד למדריך ולממונה על הבטיחות. אין לכבות או להדליק מתגים חשמליים באזור של שפך דליק, או פריצה של גזים דליקים.
 9. בסיום העבודה יש לנתק את המכשירים מהחשמל.
 • שקעים ומפסקים המיועדים לספק מתח בתוך המנדף יותקנו מחוץ למנדף למניעת היווצרות ניצוצות חשמליים בתוך המנדף בזמן חיבור וניתוק התקע מהשקע.
 • מנועים חשמליים הנמצאים במקום בו מצויים ממיסים דליקים חייבים להיות מוגני התפוצצות.
 • יש להרחיק ציוד חשמלי מכימיקלים או מסביבת מים, אם נשפך נוזל על מכשיר חשמלי יש לנתק מיידית את המכשיר מזרם החשמל, ואין להשתמש בו עד לאחר ניקוי ובדיקת תקינות ע"י חשמלאי מוסמך.
 • אין לחבר לשקעי החירום וה UPS במעבדות גופי חימום ותנורים.

אספקת חשמל

במקרה של תקלה באספקת חשמל מהרשת הארצית, ינתן גיבוי למתקנים חיוניים מגנרטורי החרום. כניסתם לפעולה של הגנרטורים תהא בצורה אוטומטית.
במעבדות – ישנם שקעים ל"מתח חרום" עבור מכשור מדעי בלבד ושקעי – UPS. יש להסתייע בשלוט הצמוד לשקעים. במקרה של ספק או כל בעיה אחרת – יש לפנות לאגף הטכני.

אין לחבר לשקעי החירום וה UPS גופי חימום ותנורים.

אחזקה ותיקונים

 • ע"פ החוק, רק חשמלאי מוסמך (בעל רשיון בתוקף) רשאי לבצע עבודות חשמל. כל עבודות החשמל יעשו באישור ובפיקוח של הגורמים הרלוונטים באגף הטכני, ע"י עובדי מחלקת החשמל ו/או ע"י קבלנים חיצוניים מורשים.
 • בכל מקרה של תקלה בתשתיות ו/או ברשת החשמל, יש לדווח לאגף הטכני.
 • תיקון של ציוד מדעי יעשה רק ע"י אנשי מקצוע מוסמכים.

תשתיות

 • כל העבודות הקשורות לתשתיות החשמל, כגון אחזקה, שינויים ותוספות, החלפת קווים, חפירות וכו', יעשו בפיקוח ובקרה של האגף הטכני.
 • ארונות/לוחות חשמל – הטיפול בהם יהיה רק ע"י חשמלאים מוסמכים.
 • אין לחסום את הגישה לארונות וללוחות החשמל.הגישה חייבת להיות חופשית ומהירה.

הזזת ציוד

 • לפני הזזה או שינוע של ציוד המחובר לרשת החשמל – יש לוודא שהמיכשור מנותק מזרם החשמל (יש לשלוף את התקע).
 • אין להעביר כבלי חשמל / צנרת חשמל בקרבת מקומות חמים ובקרבת אש גלויה מחשש לפגיעה בהם.
 • אין לקדוח חורים בקירות עקב סכנה של פגיעה בכבלי החשמל. במקרה הצורך, העבודה תעשה רק ע"י  מחלקת החשמל
 • שימוש בתנורי חשמל בשטח האוניברסיטה יעשה אך ורק בתאום ואישור האגף הטכני.
 • הכנסת תנור חשמל לשימוש תעשה אך ורק לאחר אישור חשמלאי מוסמך על תקינות התנור והתאמת הרשת. יש להשתמש אך ורק בשקע הכח שאושר. יש לוודא כי הקו מוזן דרך מפסק זרם דלף (ממסר פחת).
 • התנור יהיה מתאים למטרתו ויישא תו תקן ישראלי. 
 • להימנע משימוש בתנור בעל סליל להט גלוי. מומלץ להשתמש ברדיאטור שמן חשמלי או קונווקטור בהתקנה קבועה.
 • על התנור להיות מצויד בתקע תיקני ויוזן משקע כוח קבוע (בקיר) בלבד. אין להשתמש במפצלים ו/או מאריכים. 
 • על התנור להיות מוצב במקום יבש ומרוחק ממקור רטיבות ומחומרים דליקים.
 • על התנור להיבדק, תקופתית, על ידי חשמלאי מוסמך, על מנת לוודא תקינותו ותקינות הכבל והתקע.
 • התנור יוצב כך שהכבל החשמלי, באורך שאינו עולה על 2 מ', לא יפריע למעבר. 
 • התנור מיועד לחימום אויר בלבד. אין להשתמש בו לחימום בגדים, מזון, טוסט וכו'.
 • לשם ניתוק התנור מהשקע, יש למשוך התקע ולא החוט. במידת הצורך, יש להחזיק בו זמנית גם בשקע, על מנת שלא יישלף מהקיר.
 • כבה את התנור עם צאתך את החדר. אין להשאיר תנור דולק ללא השגחה

דעתכם על האתר חשובה לנו, נתקלתם בשגיאה / בעיה / הצעות שיפור, אנא שלחו אלינו הודעה במייל, אגף הביטחון והבטיחות