בטיחות עבודה בגובה

מנהל הביטחון והבטיחות, טלפון חירום: 054-7766398

סיכוני נפילה מגובה קיימים במגוון עבודות רחב והם נפוצים בעבודות בנייה, הרכבה, שיפוצים, תיקונים, תחזוקה, חשמל, חקלאות ויערנות. לצורך הגנה על העובד שמבצע את מלאכתו בגובה נדרש לנקוט באמצעי בטיחות מיוחדים, כמו למשל גידור, פיגומים, רתמות בטיחות ורשתות מגן או יריעות.

ללא דגש על בטיחות בעבודות שמתבצעות בגובה עלולות להיגרם תאונות קשות, לרוב עם פציעות חמורות שגורמות לנכות זמנית, לעיתים רבות אף לצמיתות, ובחלקן מסתיימות בצורה טרגית יותר של מוות.

הסטטיסטיקה של תאונות העבודה בישראל מראה שיותר ממחצית תאונות העבודה הקטלניות (המסתיימות במוות), הן תאונות נפילה מגובה.

הסיכונים בעבודה בגובה

גורמי סיכון:

• איבוד שיווי משקל

• עיגון והתחברות לא לבטח

• משטח לא יציב / לקוי

• החלקה על משטח העבודה

• הטיית הגוף מעבר למרכז הכובד

• נפילת חפצים

• מזג אוויר קיצוני

 סיכונים:

• פגיעה בקרקע

• פגיעה בעצם קבוע

• טילטול והעברת כוח

• נפילה והיפוך (תלייה הפוכה)

• פגיעה מנפילת חפצים

• חוסר גישה לחילוץ

  • עבודה בגובה תותר אך ורק באישור הממונה הישיר של העובד ובכפוף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) והוראות בטיחות אילו

  • עבודה בגובה תתבצע אך ורק אם היא הכרחית, וכל עוד לא ניתן לבצע אותה בבטחה אלטרנטיבית ממפלס הקרקע

לא יעבוד ולא יועסק אדם בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא אם כן הוא ועומד בכל הדרישות הבאות : 

   1. מלאו לו 18 שנה.

   2. העובד הודרך למטרה זו ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה.

   3. העובד אינו במצב העלול לסכן את עצמו או את העובדים עימו, לרבות מחמת ליקוי נפשי או גופני או כתוצאה מהשפעת סמים או משקאות משכרים.

  •  לא תתבצע עבודת גלישה בבניין, אלא ע"י גולש בניין, שבידו תעודת הסמכה תקפה ותחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות גלישה בבניין.

  • עבודת גלישה מחייבת מתן הודעה מוקדמת למפקח עבודה אזורי כתנאי מוקדם לביצוע העבודה.

  • לא תתבצע עבודת טיפוס על תרנים, אלא ע"י מטפס תרנים מוסמך, שבידו תעודת הסמכה תקפה ותחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות טיפוס על תרנים.

  • לא יועסקו עובדים בגובה מבלי שיימצא אדם נוסף על הקרקע בקשר עין עימם

  • אין לעבוד בגובה כאשר נושבת רוח חזקה או יורד גשם שוטף .

  • עבודה בגובה בשעת ראות לקויה או בשעות החשיכה אפשרית, אם צויד העובד בפנס תקני המותקן באופן יציב על כובע המגן, או אם קימת תאורה נאותה מן הקרקע, או אם משטח העבודה מצויד בתאורה נאותה ויציבה.

  • לא יימצא עובד מתחת לעובד אחר בגובה, אלא אם כן קיימת מחיצה ביניהם המסוגלת לתת הגנה בפני חפצים נופלים .

  • אין להשליך חפצים מגובה. הורדת חפצים תיעשה בצורה מבוקרת.

  • לא תבוצע כל עבודה בגובה במרחק קטן מ – 3.25 מטרים מתילים של קווי חשמל חיים במתח עד 33,000 וולט, או במרחק קטן מ 5- מטרים מתילים של קווי חשמל חיים במתח העולה על 33,000 וולט . נדרשת עבודה במרחק קטן מן הנדרש לעיל, יש לנתק את מקור אספקת המתח.

  • על גג גבוה אופקי ושטוח, שאינו מוקף בשוליו בגידורים או במעקות להגנה נגד נפילה מגובה ושאינה עבודה על גג שביר ני, תן לבצע עבודה או מעבר ללא אמצעי מגן אחרים נגד נפילה מגובה, רק בשטחי הגג המצויים במרחקים של יותר מ 2 – מטר מן השוליים הפתוחים, ובלבד שקיימת גישה בטוחה אל שטחי הגג האלה; הגבולות ברוחב 2 מטר לאורך שולי הגג, שהגישה אליהן אסורה ללא שימוש. באמצעי מיגון לעבודה בגובה יסומנו באמצעים מתאימים שיהיו בולטים לעין, אליהם יצורפו שלטי אזהרה "אין מעבר – סכנת נפילה מגובה".

  • לא יעלה עובד על גגות שבירים או תלולים או חלקלקים ולא יידרש לכך .

  • עבודה על גגות שבירים או תלולים או חלקלקים תבוצע ע"י קבלן מומחה לביצוע עבודות אילו, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים)

  • האמצעי המועדף למניעת נפילה מגובה הוא משטח עבודה שבשוליו מותקן מעקה או גידור ( גם סל להרמת אדם). במקרים מסוימים כאשר זה אינו ישים ניתן להשתמש במערכת בלימת נפילה

נדרש עובד לעבוד בגובה – יש לנקוט בכל האמצעים הבאים למניעת נפילה של העובד : 

  1. יש לאפשר לו אחיזת רגל בטוחה ולפי הצורך גם אחיזת יד בטוחה . .

  2.  ככל שהדבר מעשי, יש להעדיף משטח אופקי יציב ומגודר למניעת נפילה . .

  3. משטח העבודה חייב להיות נקי ממכשולים וללא אפשרות החלקה.

 • משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול ליפול אדם לעומק העולה על 2 מטר יהיו מגודרים ובנויים בהתאם "לפרק ב : ' משטחי עבודה ומדרכות מעבר" בתקנות הבטיחות בעבודה ( עבודות בניה

 • בנית פיגומים תיעשה בהתאם "לפרק ג : ' פיגומים" בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)

 • העובד יאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באחת המערכות:

  1. מערכת בלימת נפילה

  2. מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה

  3. מערכת למניעת נפילה, כשהן תקינות ושלמות לפי אופי וסוג העבודה המבוצעת, ובלבד שהעובד יהיה מחובר אליהן באמצעות רתמת בטיחות.

 
 

כל מבצע עבודה בגובה, חייב להדריך את עובדיו לביצוע עבודה בגובה באמצעות מדריך לעבודה בגובה הרשום במרשם המינהל  וכן לספק לו את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כשהוא במצב תקין ומותאם לעובד.

בסיום ההדרכה, מקבל העובד אישור המעיד על ההדרכה חתום בידי העובד המאשר את ביצוע ההדרכה והמדריך.  באישור זה רשומים תוקף המינוי ותחומי העבודה  בגובה המותרות לאותו עובד.

האישור נמסר למחזיק מקום העבודה והמחזיק מחוייב להציגו בפני מזמין עבודה בגובה או מפקח עבודה.

 

תחומי עבודה בגובה שבהם ההדרכה מתצגעת על ידי מדריך לעבודה בגובה:

 • עבודה על סולמות
 • עבודה מתוך סלים להרמת אדם
 • עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
 • עבודה בתוך מקום מוקף
 • עבודה מעל לפיגומים נייחים
 • עבודה מעל גגות
 • עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה
 • טיפול בעצים וגיזומם (קיימים שלושה סוגי הכשרה)
 • הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה

הכשרות מסויימות אחרות של מדריך לעבודה בגובה, גולש בנין ומנהל מקצועי לעבודות גלישה או מטפס תרנים ומנהל מקצועי לטיפוס תרנים (שמהם  אדם עלול ליפול לעומק של 4.5 מטרים או יותר) – מחייבות הכשרה באמצעות מוסד שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי לביצוע הכשרות אלה.

השתלמות מנהלי עבודה בגובה

 

מנהלי עבודה בגובה נדרשים לעבור השתלמות לעבודה בגובה. מטרת ההכשרה היא למנוע ככל האפשר תאונות מנפילה מגובה ואת הנזק שנגרם בעקבותיהן לעובדים, לבני משפחותיהם ולמשק בכלל. בהשתלמויות הללו ירכשו מנהלי העבודה ידע תאורטי ומעשי בבטיחות בביצוע עבודה בגובה.

 

רענון הדרכה
לכלל ההדרכות וההכשרות כאמור לעיל קיימת חובת השתלמות רענון. פרק זמן הרענון יהיה בכפוף לתעודה ההדרכה או ההכשרה, אך לא יעלה על שנתיים.

חובת הרענון לגולשי בנין, מטפסי תרנים והמנהלים המקצועיים לתחומים אלה, מותנית בבדיקה רפואית על יד רופא תעסוקתי.

 

בדיקות רפואיות לעובדים בגובה
עובדים המבצעים עבודות מסויימות בגובה, נדרשים לעבור בדיקות רפואיות במרפאות תעסוקתיות על מנת להעריך את כשירותם לעבודות אלה.
ההפניה למרפאה התעסוקתית מתבצעת באמצעות טופס הפניה חתום על ידי המעסיק.
סוגי עבודות בגובה לגביהם נדרשת בדיקה רפואית לעובדים:
גולשי בניין, מטפסי תרנים, מנהל מקצועי לגולשי בניין, מנהל מקצועי לטיפוס תרנים.

לא יעבוד אדם בגובה, אלא בתנאים כמפורט להלן

 • העובדים בגובה והעובדים בקרבתם חייבים לחבוש כובע מגן.
 • בעת עבודה בגובה חובה לנעול נעלי בטיחות (נעלי בטיחות תקניות המכילות אלמנטים למניעת החלקה).
 • במקרים בהם נעשית העבודה בגובה תחת כיפת השמיים או בתנאים סביבתיים חריגים יהיה העובד עם לבוש מלא לגופו.
 • עבודה בגובה בדרכים מחייבת לבישת אפוד זוהר, וכן עמידה בכל הדרישות כמופיע "בהוראות הבטיחות – עבודה בדרכים"
 • בשעות החשיכה יצוידו העובדים בגובה בפנס תקני המותקן באופן יציב על כובע המגן אם לא קימת תאורה נאותה מהקרקע או על גבי משטח העבודה.
 • החומרים, הכלים והציוד הדרושים לאדם לביצוע משימתו יאובטחו מפני נפילה ויימצאו לפי הצורך, בכלי קיבול מתאים.
 • לא ייעשה שימוש כלשהו בחגורת בטיחות כאמצעי לביצוע עבודה בגובה.
 •  רתמת בטיחות תהיה מצוידת בסופג אנרגיה ,למעט בשימוש במערכת מיקום ותמיכה, שתשולב באמצעי קשירה או תימצא באחד מקצותיו, לרבות בבולם נפילה נסוג או בבולם נפילה מונחה.
 • מערכת של ציוד מגן אישי לבלימת נפילה לא תצויד ביותר מסופג אנרגיה אחד.
 • יש לכוון את אורך אמצעי הקשירה ואת מידת חופש התנועה שהוא מעניק לגוף העובד המצויד ברתמה לאורך מזערי, כך שגובה הנפילה החופשית עד להתחלת הבלימה שלה יהיה קטן ככל הניתן ולא יעלה על זה שנקבע בהוראות היצרן.
 • במערכת מיקום ותמיכה בעבודה יכוּונן אורך אמצעי הקשירה כך, שאם רגלי העובד בעמדת העמידה יחליקו, תוגבל הנפילה החופשית של גופו ל – 50 ס"מ לכל היותר.
 • במקום שבו נידרש לכוונן את אורך אמצעי הקשירה, יבוצע הכוונון בעזרת אלמנט וכי ונון (מקצר חבל) או באמצעות בולם נפילה נסוג.
 • עובד המקבל ציוד מגן אישי להגנה מנפילה מגובה, יבדוק אותו לפני השימוש בו. במידה ויתגלה בציוד פגם לפני השימוש או במהלך השימוש, חייב העובד להחזירו ולדרוש ציוד חלופי תקין במקומו, וחובה על המבצע לספק לו את הציוד החלופי המתאים.
 • בכל מקרה בו מערכת ציוד מגן אישי הופעלה ובלמה נפילת גוף אדם, תוצא המערכת משימוש ותובא לצורך בדיקה והחלפת מכללים, בהתאם לצורך, למרכז תיקונים שהרשה היצרן; סופג אנרגיה (בולם זעזועים) חד פעמי יוחלף בכל מקרה לאחר בלימת נפילה.
 •  נקודת העיגון שאליה יחובר אמצעי הקשירה תהיה איתנה, במקרה של נפילת עובד, הכל לפי מערכת הצמ" א לבלימת הנפילה ותנאי העבודה המבוצעת.
 • סידור התפיסה או הקשירה של אמצעי הקשירה אל נקודת העיגון, יבטיח אחיזה נאותה שתימנע כל אפשרות של השתחררותו, או גרימת נזק לאמצעי הקשירה בשל צורתו או מבנהו שנשחק או ניזוק.
 • נקודת העיגון תמוקם גבוה, ככל האפשר, ובכל מקרה לא נמוך מגובה כפות רגליו של העובד, וכן תמוקם כך שיימנעו סיכוני פגיעה מתנועת מטוטלת של גוף העובד במקרה של נפילה.
 • על מנת לאפשר לעובד, המצויד ברתמת בטיחות, מעבר בטוח מנקודה לנקודה במקום בו מתבצעת עבודה בגובה ,ייעשה שימוש באחד מאלה:
  1. מערכת אבטחה צירית עם קו עיגון אנכי או אופקי.
  2. מערכת לבלימת נפילה מרחבית עם בולם נפילה נסוג
  3. מערכת בלימה גמישה עם שני אמצעי קשירה תקניים , אשר יחוברו לרתמה באמצעות סופג אנרגיה ,כאשר בכל עת יהיה אמצעי קשירה אחד לפחות מחובר לנקודת העיגון .
 • התקנת קווי עיגון קבועים, תותקן באישור בודק מוסמך, מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי רשום ורשוי ובהשגחתו לפי התקן המתאים, הוראות והנחיות היצרן
 • תקינות קווי העיגון תיבדקנה על ידי בודק מוסמך, מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי רשום ורשוי בתדירות שנקבעה בהוראות היצרן, ובהעדר קביעה – אחת ל 5- שנים.
 • ציוד מגן אישי (קסדות, רתמות בטיחות, חבלים, סופגי אנרגיה, אונקלים וכו , )' ייבדק מידי יום לפני תחילת השימוש בו.
 • בנוסף, יש לבדוק תקינות ושלמות של מערכות ציוד מגן אישי על כל רכיביהן ואבזריהן, "עפ י הוראות היצרן ובתדירות שקבע.
 • המבצע יוודא כי לכל מערכת ציוד מגן אישי או לכל רכיב ממנה, יהיו מצורפות הוראות שימוש ותחזוקה כתובות בשפה העברית, שיהיו מלוות במידת הצורך באיורים; ההוראות האמורות יישמרו בצמוד לצמ"א או למקום אחסנתו הקבוע.
 
 
  • עבודות אחזקה בגובה כגון: התקנה, החלפה ותיקון פנס מאור ,גיזום עצים, תלייה והורדת שלטים וכד' יבוצעו אך ורק באמצעות מתקן להרמת אדם .
  • לא יופעל מתקן להרמת אדם אלא אם נבדק ע"י בודק מוסמך ונתקבל תסקיר בדיקה בתוקף המאפשר הפעלתו .
  • כמו כן, לא יופעל מתקן הרמה כזה אלא ע"י מי שהוסמך או הוכשר לכך כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים).
  • בעבודה עם מתקנים להרמת אדם, יש לעבוד עפ" "י הוראות בטיחות – עגורנים" -ו "הוראות בטיחות – במות הרמה ".
  • חל איסור מוחלט להרים אדם על גבי סל הרמה שאינו תקני ל , משל כף של טרקטור .
  • מתקן להרמת אדם לא יועמס מעבר לעומס העבודה הבטוח ומספר העובדים הרשאים לעלות עליו כפי שנקבע לו
  • יש להשתמש במתקן להרמת אדם בהתאם להוראות היצרן
  • אין להשתמש בסל להרמת אדם, אלא אם כן צוין במפורש על ידי הבודק המוסמך בתסקיר את התאמת הסל לכלי ההרמה שעליו ניתן להרכיב את הסל.
  • בעת עבודה על מתקן להרמת אדם חייב העובד לחבוש כובע מגן, לנעול נעלי בטיחות ולהשתמש ברתמת הבטיחות המחוברת לנקודת עיגון הקבועה במבנה המתקן או הסל.
  • אין להשתמש בסל להרמת אדם, אלא אם כן קיימות נקודות עיגון במשטח העבודה או הסל, לפי העניין, לצורך ריתומו של העובד או העובדים בצורה בטוחה ובאמצעות מערכת למניעת נפילה.

לא יופעל מתקן אלא אם נעשתה על ידי העובד המפעיל, העובד בגובה, בדיקה ראשונית מקדימה שתכלול את אלה : .

  1. שלמות ותקינות צמיגים, כבלים, משטח עבודה או סל הרמה, לרבות גידור ומעקות, תקינות משקולות איזון, וכן שלטי בטיחות וכיוצא באלה .
  2. מערכות ההפעלה של המתקן .
  3. דרכי גישה למקום ביצוע העבודה, לרבות מכשולים שסומנו באופן בולט לעין, כדי לאפשר למפעיל לראותם בעוד מועד .
 • בתחילת העבודה ותוך כדי הפעלת המיתקן יבדוק העובד המפעיל : רעשים חריגים או תזוזות בלתי מבוקרות, המיתקן לא נמצא בשיפוע מסוכן, ולא נמצאו שיבושים בהפעלה, תגובות לא תקינות של לחצני חירום וידיות ההפעלה וכיוצא באלה.
 • לא יעבור אדם הנמצא בתוך משטח עבודה במתקן לעמדת עבודה בגובה, אלא אם התקיימו כל אלה: .
  1. עמדת העבודה יציבה, מקובעת כראוי וללא תנועה.
  2. משטח העבודה במתקן צמוד לעמדת העבודה ולא נעשית בו כל תזוזה.
  3. במידה וקיימת דלת במשטח העבודה, תבוצע היציאה מתוך הדלת.
  4. לא ינותק אמצעי הקשירה מנקודת העיגון במשטח העבודה, עד שהתמלאה דרישת סעיף 2 .'
  5. העובד יתחבר לאמצעי קשירה אחר או לבולם נפילה נסוג המותקן באופן יציב ובטוח בעמדת העבודה, בטרם יעבור אליה.
  6. המתקן יישאר בעמדתו ללא תנועה עד להתרחקות העובד בגובה מהמיתקן למרחק של 2 מ' ממנו, ובהיעדר מרחק כאמור, למרחק המרבי האפשרי ממנו.
  7. המתקן יוזז מעמדת העבודה בזהירות המרבית ולאחר שננקטו כל הצעדים למניעת פגיעה בעובד.
 • בעיקרון, השימוש בסולם נועד:
  • לטיפוס וביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או שאינן מחייבות את הטיית גוף האדם באופן שיגרום לו אבדן שיווי משקל .
  • למעבר בין מפלסים שונים
 • לא יעבוד עובד בגובה על סולם מעל 2 מטר אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
  (1) הוא מאובטח ברתמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידותיו;
  (2) הוא מאובטח במערכת לבלימת נפילה, המתאימה לאופי העבודה המבוצעת;
  (3) מערכת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק יציב;
  (4) הוא חובש כובע מגן בעל רצועת סנטר, ונועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה.
 • בהתאם לאופי העבודה, ניתן לבצע עבודה עם סולם ללא רתמת בטיחות ומערכת בלימת נפילה, במקרים אלה:
  (1) טיפוס בסולם שאינו קבוע שגובהו עד 6 מטרים, למעבר בין מפלסים שונים;
  (2) טיפוס בסולם וביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או שאינן מחייבות את הטיית גוף האדם באופן שיגרום לו אבדן שיווי משקל, בסולם שגובהו עד 4.5 מטר.
 • בכל מקרה רשאי מנהל להחמיר ולדרוש שימוש באמצעי מיגון מלא הכולל ריתמה ובולמי נפילה לפי שיקול דעתו.
 • כל סולם יענה לדרישות התקן הישראלי לסולמות מיטלטלים ויישמר כראוי.
 • יציבות ושלמות הסולם על כל חלקיו ייבדקו בטרם ייעשה בו שימוש.
 • לא יורם על הסולם משא כבד שאינו מתאים לייעודו של הסולם; על מידרג של סולם נישא יעמוד רק אדם אחד והעומס על הסולם לא יעלה על 150 ק"ג.
 •  לא יעבור עובד העומד על סולם נייד למשטח מוגבה אחר אלא אם כן המשטח יציב, צמוד לסולם ומקובע כראוי.
 • סולם נייד יועמד על בסיס אופקי איתן, יוסמך ויושען על סמך יציב באופן שווה על שני זקפיו כך שלא יזוז מקרית בעת השימוש בו.
 • סולם נסמך, יועמד בשיפועים שבין 1 אפקי ל 4 אנכי, ובין 1 אופקי ל 2 אנכי, (בזוית שבין 76, 65 מעלות ביחס לקו האופק) ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו בעת השימוש בו.
 • סולם שאורכו עולה על 2 מטר יהיה גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה הגיע המשתמש
 •  אין להשתמש בכיסאות ניידים בעלי גלגלים להורדת חפצים או החזרתם.
 •  לא יעבור עובד העומד על סולם למשטח מוגבה אחר אלא אם כן המשטח יציב, צמוד לסולם ומקובע כראוי.
 •  לא תבוצע עבודה ללא שימוש במערכת לבלימת נפילה המעוגנת למבנה מעל סולם ניצב (סולם בעל תמיכה עצמית) שגובהו עולה על שני מטרים, כאשר העובד בתנוחת רכיבה מעל לראש הסולם .
 • אזור הסכנה בו קיימת תנועת כלים ממונעים ועובדים לרבות עוברי אורח, יסומן וישולט למניעת הימצאותם בו . גידור ושילוט אתר בניה ישמש חלופה מתאימה לדרישת סימון ושילוט .
 • החומרים, הכלים והציוד הדרושים לאדם לביצוע משימתו יאובטחו מפני נפילה, יוצבו במקום בטוח ויציב ויימצאו לפי הצורך, בכלי קיבול מתאים .
 • האדם הנוסף במפלס הקרקע המחויב להיות בקשר עין עם העובדים בגובה, יסייע להם ככל הנדרש וימנע התקהלות או מעבר של אנשים באזור הסכנה.
 •  במידת הצורך יש להציב מעבר לעובד המחויב להימצא על הקרקע מספר עובדים נוספים שיכוונו את הציבור .
 •  יש להרחיק אנשים למניעת פגיעה של חפצים העלולים ליפול.
 • אנשי האחזקה או בהיעדרם מנהל היחידה יוודאו כי במבנים אשר בתחום אחריותם אין אריחים, אנטנות, דוודים, חלונות, תריסים, עצים, מזגנים וכל חפץ אחר, אשר עלול ליפול ולסכן בני אדם

סרטוני הדרכה - לעבודה בגובה