טיפול בפסולת מעבדתית

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

פסולת מעבדתית מזוהמת הינה כל סוג של ציוד/ כלי שבא במגע עם חומ"ס (מוצק/נוזלי/ג'ל) שאינו נדיף, כתוצאה מכך הכלי מוגדר מזוהם.

החומ"ס יכול להיותכל חומר כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי. בהתאם לסוג הזיהום מחולקת הפסולת המזוהמת לשלוש תת קבוצות – פסולת כימית, פסולת ביולוגית ופסולת רדיואקטיבית.

 

פסולת חדה ו/או שבירה כוללת כל חפץ העלול לחתוך, לשרוט או לנקב (מחט, סכין, כלי זכוכית או פלסטיק שבירה, מבחנה, סלייד, שברי כלי זכוכית, פיפטה כלשהי מזכוכית או מפלסטיק, טיפים וכיוצא בזה), פסולת חדה יכולה להיות פסולת חדה מזוהמת או פסולת חדה שאינה מזוהמת. פסולת חדה ופסולת מזוהמת אין להשליך למכלי אשפה רגילים ואין לשפוך לכיור. 

 

הפינוי של פסולת מעבדתית חייבת להיעשות על פי הנהלים באוניברסיטה.(ראה נוהל לפינוי פסולת מעבדתית )

פסולת שאינה עונה לקריטריונים הקודמים הינה פסולת רגילה אשר יש לפנות לפח האשפה הרגיל במעבדה. הפסולת הרגילה מפונה על ידי עובדי מחלקת הניקיון.

חומרים רדיואקטיביים

הפרדת פסולת רגילה מפסולת מעבדה מסוכנת
פסולת רגילה מוגדרת כפסולת שאינה מזוהמת בחומר כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי.
פסולת רגילה מפנים לפחי האשפה ואלה מסולקים מן המעבדה על ידי עובדות הניקיון.
אין לשים בפסולת רגילה חפצים חדים כמו שברי זכוכית, פיפטות, מזרקים או כל חומר חד העלול לפצוע את עובדי הניקיון. יש לפנות חפצים חדים במיכל פלסטיק (sharp).
פינוי הפסולת הכימית נעשה לאזור מוגדר במחלקה המשולט בהתאם. אין להשאיר פסולת כימית בשטחים ציבוריים כגון מסדרונות, חדרי מכשירים וחדרי קור וחום.
בקבוקים ריקים נאספים בנפרד מן הפסולת המסוכנת, בתוך מתקן ייעודי באזור מוגדר לשם כך (תיבת עץ).

 

כללים לפינוי פסולת כימית

 1. יש להקפיד על השלכת פסולת בהתאם לכללי התאימות בין הכימיקלים.
 2. נוזלים כימיים יש לרוקן למיכל איסוף ייעודי, לסמן במדבקת פסולת מתאימה, למלא פרטים ולפנות לפינת איסוף הפסולת.
 3. כלים עם שאריות נוזלים כימיים נדיפים (לאחר שרוקנו מתוכן) יש להשאיר במנדף הכימי עד לנידוף מלא של שאריות הנוזל.
  לאחר הנידוף יושלכו כלי פלסטיק (מתכלים) לפח פסולת רגילה. כלים מזכוכית (לא מתכלים) יועברו לשטיפה לשימוש חוזר.
 4. כלי פלסטיק מזוהמים (שאריות כימיקלים לא נדיפים) יושלכו למיכל פסולת יעודי או לשקית פסולת כימית (לא ביוהזארד) . יש לסמן את השקית / המיכל במדבקה מתאימה ולפנות לפינת איסוף הפסולת.
 5. פסולת חדה מתכלה (מחטים, פיפטות, זכוכית וכד‘) תושלך למיכל ייעודי לפסולת חדה (sharp).

ראה – הוראות למיון ופינוי כלים המזוהמים בחומרים כימיים

 

הוראות למיון ופינוי פסולת כימית לפי מדבקות

דגשים כלליים:

 1. באחריות הסטודנטים / העובדים לפנות את הפסולת הכימית לארון / חדר הפסולת בקומה.
 2. יש למנוע תגובות במיכלי הפסולת. אם יש ספק לגבי תאימות החומרים אין לערבב ביניהם.
 3. יש לשלט את החומרים באמצעות המדבקות המתאימות. חובה לציין במפורש את שם החומר, המחלקה ומספר החדר. מומלץ גם להוסיף טלפון וריכוז החומר.
 4. אין לפנות פסולת בכלי מעבדה כגון: ארלנמיירים, מבחנות, כוסות כימיים, גולות וכו'. יש להשתמש במיכלי פלסטיק 1-5 ליטר או זכוכית נקיים ולמלא, לכל היותר 80% מנפח הכלי.

פסולת מוצקה – יש לאסוף בשקיות ביוהזארד בדלי כתום, לסגור השקית באמצעות סרט מדבק, ולהעבירה בתוך הדלי אל האשפתון המיועד לפסולת ביולוגית.

פסולת פריטים חדים – מזרקים ופיפטות פסטר יש לאסוף במיכל המתאים בלבד (sharp). להכניס לשקית ביוהזארד ולפנות לאשפתון המיועד לפסולת ביולוגית.

פסולת נוזלית – לנטרל עם סודיום היפוכלוריט (אקונומיקה) 1:10 (1 שעה) או תמיסת יוד מהולה לפי הוראות היצרן (24 שעות) ולשפוך לכיור.

פגרי חיות – יש לפנות למקררים יעודיים, בתאום עם המחלקה למשאבים וטרינריים. אין לשים במיכלי הפסולת הביולוגית.

  

אין להשליך פסולת רדיואקטיבית לאשפה רגילה או נוזלים רדיואקטיביים לכיור או ביוב.
תערובת של פסולת רדיואקטיבית עם חומר כימי או ביולוגי תפונה כפסולת רדיואקטיבית.
בתהליך איסוף הפסולת נעשית הפרדה בין פסולת נוזלית לפסולת מוצקה.
כל הפסולת הרדיואקטיבית מועברת על ידי העובד לחבית התקנית שצבעה צהוב ומצויה בחדרי הפסולת המסוכנת או במקומות ייעודים במסדרון או בחצר הבניין. אין להניח פסולת רדיואקטיבית מחוץ לחבית.
במקרה שהחבית מלאה יש להתקשר ליחידת הבטיחות.

 

פינוי פסולת רדיואקטיבית

 • המעבדה צריכה להיות מצויידת במתקן לפסולת מוצקה עם מכסה מופעל ברגל, המסומן בסמל הרדיואקטיבי ושקיות לפסולת רדיואקטיבי. יש לפנות הפסולת הרדיואקטיבית בתום כל יום עבודה.
 • מיכל לפסולת רדיואקטיבית נוזלית ימולא בורמיקוליט עד 90% מנפח המיכל ויסומן סמל הרדיואקטיבי המקובל.
 • מתקן קשיח לפינוי פסולת חדה, כגון מחטים שברי זכוכית או כל חפץ חד אחר.
 • ניטור – במידה ועובדים פולטי בטא אנרגטיים או פולטי גמא וקרני x צריך להיות במעבדה מכשיר ניטור מכויל.
 • אחסון – יש לדאוג למקום אחסון (ארון, מקרר וכו'), בר נעילה מסומן בסמל הרדיואקטיבי המקובל.
 • סימון והוראות בטיחות – החדר צריך להיות מסומן בסמל אזהרה מתאים (ראה נספח בהוראת הנהלה).
 • יש לתלות במקום בולט וגלוי את הוראות הבטיחות לעבודה בחומרים רדיואקטיבים, לעבודה שוטפת ולמקרה תקלה.
 • תכנית המעבדה לפי ההנחיות הנ"ל תובא לאישור המחלקה לבטיחות ולגיהות, לפני ביצוע הבניה או ההסכם.

פסולת חדה ו/או שבירה עלולה לגרום לפציעה. בנוסף, חפצים אלה עלולים להיות מזוהמים בגורם ביולוגי, כימי או רדיואקטיבי. 
בכל שלב של הטיפול בפסולת חדה חובה להשתמש בציוד מגן מעבדתי בתוספת כפפות, כאשר מרימים חפצים חדים בזהירות וללא מגע ידיים בחלק החד (מומלץ הזזה בפינצטה, במלקחיים או במברשת ויעה).

 

סוגי הפסולת החדה הם:

1. פסולת חדה/שבירה בלתי-מזוהמת בגורם ביולוגי, כימי או רדיואקטיבי:

 • שברי זכוכית או פיפטות מפלסטיק אורזים בתוך קופסת קרטון.
 • חפצים בעלי חוד, העלולים לחדור דרך הקרטון (כגון מחט או סכין) אורזים  במיכל קשיח מפלסטיק.
 • יש לרשום על הקרטונים והמיכלים "זהירות, חפצים חדים וכלי זכוכית" ולפנותם ישירות למיתקן הפסולת מחוץ לבנין .

2. פסולת חדה/שבירה מזוהמת תטופל על פי הקבוצות הבאות:

 • פסולת חדה/שבירה המזוהמת בגורם ביולוגי:
  • יש לסלק חפצים המזוהמים בגורם ביולוגי מיד אחרי השימוש לתוך מיכל פלסטיק ייעודי. 
  • כאשר המיכל מלא 3/4, יש להוסיף כ – 100 מ"ל מים ולהעבירו לטיפול באוטוקלב. לאחר הטיפול יש לסגור פתח המיכל, להכניס את המיכל כולו לתוך שקית אטומה  ולסלקו ישירות לתוך מיתקן הפסולת מחוץ לבנין .
  • במידה והפריט החד/שביר גדול מידי להכנס לתוך מיכל ייעודי לחפצים חדים, יש להכניסו בתוך שקית ייעודית לחיטוי פסולת ביולוגית באוטוקלב. כאשר  השקית  מלאה  3/4 יש להוסיף כ – 200 מ"ל מים ולפנותה לחיטוי באוטוקלב. לאחר החיטוי באוטוקלב, יש לסגור את השקית ולהכניסה לתוך קופסת קרטון, לסגור את  הקרטון בסרט ולפנותו ישירות אל תוך מיתקן הפסולת מחוץ לבנין.
 • פסולת חדה/שבירה המזוהמת בגורם כימי :
  • פסולת המכילה חומר לא רעיל ולא ראקטיבי  – יש לפנותה כפסולת בלתי מזוהמת (ראה סעיף 1).
  • פסולת מזוהמת בחומרים ראקטיביים  (כגון חומצות, בסיסים, נתרן מתחתי ) – תחילה יש לנטרל את החומר הראקטיבי. אם החומרים לאחר הניטרול רעילים, יש להמשיך לטפל בציוד לפי הסעיף הבא. אם החומרים לאחר ניטרול אינם רעילים, יש לטפל לפי הסעיף הקודם.
  • פסולת מזוהמת בחומרים רעילים (כגון, פנול, כלורופורם) –  שטוף את הציוד (כולל מזרקים ומחטים) המזוהם עם כמויות מינימליות של ממס מתאים  (מים,אתנול, אצטון), פנה את נוזלי השטיפה למיכלי פסולת אורגנית או אנאורגנית בהתאם וסלק את הציוד כפסולת בלתי מזוהמת (ראה סעיף 1). במידה ולאחר שטיפה הציוד לא מתנקה, פנה את הציוד באריזות קשיחות וסגורות (מיכלי פסולת, קופסאות וכו') באמצעות המחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה. 
  • יש לרשום על האריזות "ציוד מעבדתי מזוהם", שם החוקר ומספר טלפון. אין להשתמש במיכלים ושקיות המיועדים לטיפול/פינוי גורם ביולוגי או רדיואקטיבי.
 • פסולת חדה/שבירה מזוהמת בגורם רדיואקטיבי – 
  • פסולת חדה/שבירה המזוהמת ע"י גורם רדיואקטיבי תסולק בהתאם לנהול לסילוק ופנוי פסולת רדיואקטיבית.
  • בכל מעבדה יימצא מיכל פסולת מחומר פלסטי בעל מכסה הניתן לפתיחה ללא מגע  ידיים. המיכל יסומן בסמל אזהרה ויכיל שקית פוליאתילן בצבע שקוף  ובעובי 0.08 מ"מ לפחות, המסומנת בסמל אזהרה; שולי השקית יופשלו מעבר  לשפת המיכל למניעת זיהום חיצוני שלו.
  • מחטים, שברי זכוכית או כל חפץ חד אחר המזוהמים בגורם רדיואקטיבי, יושמו בקופסה קשיחה וסגורה אשר תוכנס לתוך שקית הפוליאתילן הנ"ל.