וועדת משמעת סטודנטים

הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו.
כל באי האוניברסיטה מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת אריאל, חברי הסגל, העובדים והסטודנטים.
מטרת תקנון משמעת סטודנטים היא להסדיר את הטיפול במקרים החורגים מהתנהגות זו.
תקנון המשמעת בא להוסיף על חובתו של כל סטודנט לקיים את חוקי מדינת ישראל.
התגלה במהלך דיון משמעת או במהלך ערעור, שלכאורה נעברה עבירה שיש להודיע עליה למשטרה או לרשות מוסמכת אחרת, יו”ר וועדת המשמעת יודיע על כך לרקטור האוניברסיטה ויעביר את דבר העבירה לכאורה לידיעת המשטרה או הרשות.

מזכירות וועדות משמעת סטודנטיםבניין 53

קמפוס מילקן (עליון), בבניין 3א’, קומה 0, חדר 10
קבלת קהל, א’-ה’: בין השעות 10:00-17:00
מענה טלפוני, א’-ה’: בין השעות 10:00-17:00

דוא”ל: שלח דואר   טלפון: 03-9758953   פקס: 03-9758924