מועדים נוספים ומיוחדים

הליך הפנייה למדור מעמד הסטודנט

הגשת הבקשות הינה מקוונת ונעשית אך ורק באמצעות מערכת המידע האישי.

ניתן להגיש בהתאם לתאריכי פתיחה של כל פורום, אשר מתעדכנות באתר.

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות.