ביטול/ שינוי מועד נוסף/ מיוחד

ביטול השתתפות / בקשה לשינוי שיבוץ המועד הנוסף/ מיוחד:

ביטול השתתפות במועד בחינה נוסף / מיוחד או בקשה לשינוי שיבוץ המועד הנוסף אפשרי עד שישה ימים לפי תאריך הבחינה.

אופן הפניה:

 • לסטודנטים שנרשמו באמצעות פורום בקשות: במידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – באמצעות לחצן התגובה הצמוד לתשובת המדור.
 • לסטודנטים שנרשמו ברישום עצמאי: במידע האישי – ציונים – תכנון מועדי בחינה.

ההיענות לבקשות לשינוי הינה בהתאם למגבלות מערכת הקורסים, המרצים המשובצים ונקודת הזמן בה הוגשה הבקשה.

היעדרות ממועד בחינה נוסף ללא הודעה בזמן:

 • החל מסמסטר א' תש"ף-
 • ההיעדרות ממועד נוסף מכל סיבה שהיא (ללא ביטול מראש כנדרש) מחייבת בתשלום דמי טיפול בסך 100 ש"ח. הסטודנט יחוייב בתשלום גם במקרה בו שובץ למועד בחינה נוסף עתידי.
 • הסטודנט יחויב בתשלום גם אם ברשותו אישור מחלה או סיבה תקנונית אחרת.
 • לאחר שליחת הודעת החיוב ייפתח פורום בקשות ייעודי אשר בו, במקרים הדורשים התייחסות מיוחדת, יוכל סטודנט לערער על חיובו.
 • חיוב בגין היעדרות חל על הנרשמים אמצעות הפורום והן הנרשמים באמצעות התכנון העצמאי.
 • היעדרות ממועד בחינה נוסף משמעותה ויתור של הסטודנט על זכאותו זו.
 • הציון הקודם בקורס יישמר.

היעדרות ממועד בחינה מיוחד ללא הודעה בזמן:

סטודנט שנעדר ממועד בחינה מיוחד, יאבד זכאותו למועד בחינה מיוחד נוסף בקורס זה.

בהתאם לסעיף 20 בתקנון הבחינות, סטודנט שייעדר ממועד בחינה מיוחד (בלי שביטל השתתפות מראש כנדרש) יחויב בדמי טיפול– הסכום לתשלום הינו 400 ש"ח עבור כל בחינה. (סכום החיוב מתעדכן בהתאם לתעריף המפורסם בתקנון שכ"ל).

 • הבהרה – היעדרות ממועד מיוחד מכל סיבה שהיא (ללא ביטול מראש כנדרש) מחויבת בתשלום דמי טיפול. גם במקרה בו אושר לסטודנט מועד נוסף חלופי.
 • לאחר שליחת הודעת החיוב ייפתח פורום בקשות ייעודי אשר בו, במקרים חריגים הדורשים התייחסות מיוחדת, יוכל סטודנט לערער על חיובו.
 • הציון הקודם בקורס יישמר.