אופן הגשת בקשה למועד נוסף/מיוחד וקבלת תשובה

הגשת הבקשה למועד נוסף/מיוחד תתבצע באופן מקוון בלבד.
עליך לפעול על פי השלבים הבאים:

כניסה למערכת המידע האישי.

בחר בסרגל העליון "אפשרויות נוספות" ולחץ על "בקשות וערעורים".

בחירת הפורום המתאים.

בחירת סיבת ההיעדרות

ציון מועד ההיעדרות

פתיחת רשימת בחינות

בחירת המקצוע המבוקש מתוך הרשימה בה יופיעו רק המקצועות בהם הינך רשאי להגיש בקשה.

פירוט הבקשה עבור הקורס הנבחר בלבד.

צירוף קובץ- ניתן לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים.

בסיום התהליך לחץ על שלח.

שים לב!!!

 ♦ אם ברצונך להגיש בקשה נוספת עליך לחזור על התהליך מחדש.

♦  בכל בקשה שהוגשה יטופל אך ורק הקורס הספציפי שנבחר מתוך הרשימה במהלך הגשת הבקשה. לא יטופלו בקשות לגבי קורסים אחרים מזה שנבחר גם אם יפורטו במשבצת המלל.

♦ אם לאחר הקלדת התאריכים הרלוונטיים אינך רואה את הקורס הרצוי, ניתן לבחור בלשונית סיבת הבקשה באפשרות "אחר", ללא בחירת תאריכים, ולאחר מכן ללחוץ על "רשימת בחינות".

♦ במידה וגם אז לא מופיע הקורס הרצוי יש לפנות לפורום חריגים.

♦ הבהרה- אם ידוע מראש על היעדרות במועד ב' אין צורך ברישום למועד זה, יש להגיש בקשה למועד נוסף.

העברת מסמכים

ניתן לצרף לבקשתך מסמכים. לפניך שתי אפשרויות:

1. צירוף המסמכים כקובץ תוך כדי תהליך ההגשה המקוון.

2. שליחת המסמכים לפקס מס' 03-9765746. יש לציין שם מלא ות"ז.

שיבוץ הסטודנט למועד נוסף

בד"כ המדור משבץ את הסטודנט למועד א' של הבחינה. בשלב בו לא ניתן לשבץ למועדי א' ישובץ הסטודנט למועד ב'.

המדור משבץ את הסטודנט בעדיפות ראשונה לסמסטר הקרוב ביותר בו מתקיימת בחינה מתאימה ולמרצה שאצלו נלמד הקורס המקורי.

במקרה בו המרצה אינו מלמד את הקורס בסמסטר העוקב ישובץ הסטודנט למרצה אחר.

באחריות הסטודנט לברר את החומר הנלמד ופרטי הבחינה ולהשלים בהתאם את הנדרש.

תשובת המדור

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת מידע אישי בהודעות אישיות.

בכל שלב ניתן להתעדכן בסטאטוס הבקשה בפורטל הסטודנט תחת "אפשרויות נוספות- בקשות וערעורים".

באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה, לקרוא אותה בעיון ולפעול על פיה.

שיבוץ סטודנט למועד מיוחד

בתשובת המדור הנשלחת לסטודנט מצוין האם זכאי ולאיזה תקופת מועדים מיוחדים.

מועד הבחינה ומקומה יופיעו לסטודנט בלוח בחינות במידע האישי. הפרטים יופיעו במערכת כשבועיים לפני מועד הבחינה.

בד"כ המדור משבץ את הסטודנט למועד א' של הבחינה. בשלב בו לא ניתן לשבץ למועדי א' ישובץ הסטודנט למועד ב'.

המדור משבץ את הסטודנט בעדיפות ראשונה לסמסטר הקרוב ביותר בו מתקיימת בחינה מתאימה ולמרצה שאצלו נלמד הקורס המקורי.

במקרה בו המרצה אינו מלמד את הקורס בסמסטר העוקב ישובץ הסטודנט למרצה אחר.

באחריות הסטודנט לברר את החומר הנלמד ופרטי הבחינה ולהשלים בהתאם את הנדרש.

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת מידע אישי בהודעות אישיות.

בכל שלב ניתן להתעדכן בסטאטוס הבקשה בפורטל הסטודנט תחת "אפשרויות נוספות- בקשות וערעורים".

באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה, לקרוא אותה בעיון ולפעול על פיה.

בתשובת המדור הנשלחת לסטודנט מצוין האם זכאי ולאיזה תקופת מועדים מיוחדים.

מועד הבחינה ומקומה יופיעו לסטודנט בלוח בחינות במידע האישי. הפרטים יופיעו במערכת כשבועיים לפני תקופת המועדים המיוחדים.