תנאי הזכאות למועד בחינה נוסף / מיוחד

במקרה של היעדרות מבחינה זכאי הסטודנט להגיש בקשה למועד בחינה נוסף.

על הסטודנט לקחת בחשבון את הנחיות המחלקה לגבי קורסי קדם (כפי שמופיעות באתר האינטרנט של המחלקה).

סטודנט שנעדר מבחינה, ובשל כך אינו עומד בדרישות הקדם, לא יוכל להירשם לקורסי המשך, גם אם מאושר לו מועד בחינה נוסף.

הבהרה- אם ידוע מראש על היעדרות במועד ב' אין צורך ברישום למועד זה, יש להגיש בקשה למועד נוסף.

מועד מיוחד יאושר רק עבור בחינה בקורס אליו רשום הסטודנט כפעיל, בתנאים הבאים (תקנון בחינות סעיף 17)

 • שירות מילואים בתקופת בחינות: סטודנט שנעדר מבחינה המתקיימת במהלך שירותו, או תוך 0.8k מתום השירות (k הוא ימי המילואים).
  שירות מילואים בתקופת הלימודים: סטודנט שנעדר במהלך הסמסטר לפחות 10 ימי מילואים רצופים, או לפחות 21 ימים במצטבר.
  סטודנטית לאחר לידה שנעדרה מבחינות שהתקיימו בתקופה של 14 שבועות מתאריך הלידה.
  סטודנטית שנעדרה מעל 21 יום במהלך הסמסטר לאחר לידה / אימוץ / משמורת / שמירת הריון (אישור רשמי מביטוח לאומי).
 • סטודנט הזכאי להיבחן במועד נוסף בקורס שהינו החובה האחרונה לזכאותו לתואר, ובתנאי שהבקשה מוגשת עבור קורס שהשתתף בו בשנה האקדמית האחרונה.
 • סטודנט הזכאי להיבחן במועד נוסף בקורס שלא יינתן בשלושת הסמסטרים העוקבים. בתנאי שהבקשה מוגשת עבור קורס שהשתתף בו בשנה האקדמית האחרונה.

לתשומת לבכם

דגשים כלליים

 • סטודנט שנבחן בשני מועדי הבחינה אינו זכאי להגיש בקשה למועד נוסף / מיוחד.
 • בכל חלון זמן ניתן להגיש בקשה רק לגבי בחינות הסמסטר שהסתיים זה עתה.
 • סטודנט שהגיש בקשה על קורס שלמד בסמסטרים קודמים, בכל מקרה לא יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד (גם אם לא קיים קורס מתאים / חובה אחרונה לתואר וכו').
 • סטודנט שהתחיל תהליך "טופס טיולים", אינו רשאי להגיש בקשות ולהיבחן במועדים נוספים / מיוחדים.
 • סטודנט בסטטוס "מופסק לימודים" רשאי לממש את זכותו למועדי בחינה נוספים עבור קורסים שלמד בתקופה שקדמה להפסקת לימודיו, בהתאם לכללי מדור "מעמד הסטודנט" ולתקנון הבחינות.
 • סטודנט שמורחק בפועל מהלימודים ע"י וועדת משמעת, אינו רשאי להיבחן במועדים נוספים / מיוחדים בתקופת ההרחקה.
 • סטודנט המבקש מועד נוסף בעקבות היעדרות מבחינה אליה היה רשום כ"משלים" (מועד נוסף) – יוכל להיות רשום בסטטוס "משלים" עד שנתיים ממועד הקורס המקורי. מעבר לכך, בקשתו תידחה.

דגשים בנושא מועד מיוחד

 • מועד מיוחד יתקיים אך ורק בתקופה הסמוכה לתקופת הבחינות בה התקיים הקורס. סטודנט זכאי שלא יגיש בקשה בזמן (כולל מסמכים), יפסיד את זכאותו למועד מיוחד.
 • תקופות מועדי הבחינה המיוחדים: עבור סמסטר א'- אפריל / מאי. עבור סמסטר ב'- אוגוסט / ספטמבר. עבור סמסטר קיץ- נובמבר / דצמבר.
 • סטודנט שהגיש בקשה על קורס שלמד בסמסטרים קודמים, בכל מקרה לא יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד (גם אם לא קיים קורס מתאים / חובה אחרונה לתואר וכו').
 • בכל מקרה לא יאושר מועד בחינה מיוחד עבור קורס אליו רשום הסטודנט בסטטוס "משלים" (מועד נוסף).
 • כל סטודנט רשאי לגשת למועד בחינה מיוחד אחד בלבד בכל קורס. אם לא נכח בשני המועדים ייקבל מועד מיוחד ומועד נוסף.
 • סטודנט שתאושר בקשתו לדחיית מועד בחינה, ובדיעבד יתברר שלא מתקיים קורס מתאים, לא יהיה זכאי למועד מיוחד.
 • לא יאושר מועד מיוחד עקב פעילות מבצעית.