הגשת בקשה לוועדת חריגים מדור מעמד הסטודנט

הגשת בקשה לוועדת חריגים מדור מעמד הסטודנט

אופן הגשת הבקשה:

כניסה למידע אישי
אפשרויות נוספות
בקשות וערעורים
פורום "ערעור לוועדת חריגים מעמד הסטודנט"

הערות:

*יש להגיש בקשה בנפרד לגבי כל קורס. בכל בקשה תדון הוועדה אך ורק לגבי הקורס הספציפי שנבחר.

*הגשת הבקשה לוועדת חריגים כרוכה בדמי טיפול בסך 70 ₪. סכום זה יוחזר לסטודנט במקרים הבאים בלבד:

1.     בקשתו של הסטודנט אושרה משום שהוכח שנפגע באשמת האוניברסיטה.

2.     בקשתו של הסטודנט אושרה כיוון שבקשתו המקורית נדחתה בשל טעות אנוש.

3.     מקרים סוציואקונומיים חריגים.

סיבות להגשת בקשות בפורום חריגים:

1.     הגשת ערעור על החלטת המדור

2.     ניתן להגיש בקשות גם על קורסים שנלמדו בסמסטרים קודמים.

3.     מקרה שבו הסטודנט ניגש לשני מועדי הבחינה.

בקשות המוגשות בתקופה זו יידונו במסגרת וועדת חריגים הכוללת נציג של מדור מעמד הסטודנט והמדור לבקרת שירות.

החלטת הוועדה הינה סופית. ולא ניתן לערער על החלטת הוועדה.

 

הבהרה-

במקרה בו הסטודנט פונה לפורום חריגים כיוון שאפשרות תגובה בקורס מסוים אינה פעילה בשל הזמן שחלף (לדוג'- הקפאת לימודים) לא יוחזרו דמי הגשת הבקשה.