פטורים והכרה בלימודים קודמים- קורסי מורשת

הליך הפנייה למדור מעמד הסטודנט

הגשת הבקשות הינה מקוונת ונעשית אך ורק  באמצעות מערכת המידע האישי, לפירוט ההליך יש להיכנס לאופן הגשת הבקשה.

 

תשובת המדור

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות. בכל שלב ניתן להתעדכן בסטאטוס הבקשה בפורטל הסטודנט תחת "אפשרויות נוספות-בקשות וערעורים".

באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה.