שאלות ותשובות בנושא מועדים נוספים/ מיוחדים

שאלות בנושא: מועד נוסף / מועד מיוחד

סטודנט שנעדר מבחינה, ייבחן בתקופת הבחינות הסדירה הבאה, יחד עם תלמידי הקורס הרלוונטי. הסטודנט ישובץ למרצה שאצלו למד. אם לא ילמד בסמסטר העוקב ישובץ למרצה אחר. על כל סטודנט חלה חובה להתעדכן בחומר הלימוד ומבנה הבחינה שאליה שובץ

 
 

מועד הבחינה ומיקומה יופיע בלוח הבחינות במידע האישי.
ישנם מקרים בהם האישור הינו עתידי ולא ניתן לשבץ את הסטודנט לבחינה במהלך הטיפול הראשוני בבקשתו. במקרים אלו הסטודנט יקבל תשובה מפורטת על אישור בקשתו והשיבוץ לבחינה יתבצע בשלב מאוחר יותר.

זכאי להגיש בקשה רק מי שלא מימש את זכאותו ל- 2 מועדי בחינה בקורס.

 
 

לא ניתן להגיש בקשות לאחר תאריכי הגשה המפורסמים הן מבחינה תקנונית והן מבחינה טכנית. במקרים מיוחדים ניתן לפנות באמצעות פורום חריגים(בתשלום).

פורום זה מיועד להגשת ערעור על החלטות המדור ובמקרים חריגים. כמו כן ניתן להגיש בקשות גם על קורסים מסמסטרים קודמים.
הגשות בפורום זה נבדקות במסגרת וועדת חריגים, ההחלטה היא סופית.
הגשת בקשה לוועדת חריגים כרוכה בתשלום דמי טיפול בסך 70ש"ח. סכום זה יוחזר לסטודנט במקרים הבאים בלבד:

  • בקשתו של הסטודנט אושרה משום שנפגע באשמת האוניברסיטה
  • בקשתו של הסטודנט אושרה משום  שבקשתו המקורית נדחתה בשל טעות אנוש
  • מקרים סוציואקונומיים חריגים.

ניתן לבקש שינוי/ ביטול עד 5 ימים לפני בחינה (לא כולל יום הבחינה) באמצעות החץ הכחול כתגובה לתשובת המדור בבקשה המקורית. ובמידה ולא הודיע בזמן או בכלל יחויב ב100 ₪. אם והייתה סיבה חריגה ניתן להגיש ערעור על חיוב.

 

סטודנט הזכאי למועד מיוחד בעקבות מילואים, לידה או חובה אחרונה(ועומד בדרישות כפי שמפורטות בתקנון) ייבחן במבחן אשר ייכתב במיוחד עבורו.
המועדים המיוחדים יתקיימו בתקופה הסמוכה לתקופת הבחינות בה התקיים הקורס.

עבור בחינות סמסטר א'- אפריל / מאי

עבור בחינות סמסטר ב'- אוגוסט / ספטמבר

עבור בחינות סמסטר קיץ- נובמבר / דצמבר
מועד בחינה מיוחד הינו מועד יחיד. אין מועד ב' למועד מיוחד.

 
 

הסטודנט יקבל מהמדור אישור עקרוני לזכאותו למועד מיוחד ומידע לגבי תקופת המועדים המיוחדים.
תאריכי בחינות מדויקים מפורסמים ע"י אגף הבחינות החל מתאריך המצוין לסטודנט בתשובת המדור.
תאריך הבחינה יופיע בלוח הבחינות במידע האישי.

יש אפשרות להודיע על ביטול מועד נוסף עד חמישה ימים (לא כולל יום הבחינה) כל היעדרות ממועד מיוחד (ללא ביטול מראש כנדרש) מחויבת בתשלום דמי טיפול בסף 400 ש"ח גם במקרים בהם סיבת ההיעדרות נחשבת כמוצדקת בתקנון הבחינות.
ישנה אפשרות במקרים חריגים לערער על חיוב.

 
 

שאלות בנושא: מורשת

ניתן להגיש בקשות לפטור ממורשת ע"ס לימודים קודמים באמצעות המידע אישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים.
פורום ההגשה יהיה פתוח שלוש פעמים במהלך כל שנת לימודים, תאריכי ההגשות מפורסמים באתר המדור.

פטור ממורשת מתעדכן קודם כל מתחום מקרא, במקרה בו ניתן פטור של 6 נ"ז, 2 נ"ז נוספים יעודכנו בתחום א"י וארכיאולוגיה.
ההמלצה לסטודנטים שהגישו בקשה לפטור וטרם קיבלו מענה היא להירשם לקורסי מורשת בתחום היסטוריה (4 נ"ז) וא"י וארכיאולוגיה (2 נ"ז).

סטודנטים במחלקה הרב תחומית לומדים חטיבת מורשת. הם אינם יכולים ללמוד בקורסי מדרשות חיצוניות או לקבל פטור ממורשת על סמך לימודים קודמים.

ציוני המדרשות החיצוניות מעודכנים מדי לילה באמצעות פעולה אוטומטית לפטור ממורשת. ניתן יהיה לצפות בפטור באמצעות מאזן החובות במידע האישי יום לאחר קבלת הציון בקורס המדרשה.

סטודנטים ששירתו מעל 20 ימי מילואים (החל מה1.10.2017 בלבד) בשנת לימודים, זכאים לפטור של 2 נ"ז ממורשת. חשוב לציין כי מדובר בפטור אקדמי ושהסטודנטים הזכאים יחויבו בגין שכ"ל על פטור זה. (אופן הגשת הבקשה זהה להגשת בקשה רגילה לפטור ממורשת).

סטודנטים שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה עד תשע"ה (כולל) רשאים לקבל עד 12 נ"ז פטור ממורשת.
סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע"ו רשאים לקבל עד 8 נ"ז פטור ממורשת.
סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע"ז ואילך רשאים לקבל עד 6 נ"ז פטור ממורשת.
את יתרת נקודות הזכות יש לקחת באמצעות קורסי מורשת.
חשוב!! לא יוכר פטור מעבר למספר הנ"ז שרשום לעיל.