עדכונים וחידושים

עדכונים מאת מדור מעמד הסטודנט

לסטודנטים שלום רב,

ברצוננו להסב את תשומת לבכם למספר שינויים שנכנסים לתוקף החל מתקופת הבחינות הנוכחית- סמסטר א' תש"ף:

  1. סטודנט שירשם למועד בחינה נוסף ויעדר ממנו (ללא ביטול מראש כנדרש), יחויב בתשלום דמי טיפול בסך 100 ₪. ללא יוצא מן הכלל.
  • שימו לב- סטודנט לא יזוכה בגין סיבת היעדרות תקנונית (כגון מחלה).
  • שימו לב- סטודנט לא יזוכה עקב רישום למועד נוסף חלופי.

חיוב זה חל הן על הנרשמים באמצעות הפורום, והן על הנרשמים באמצעות התכנון העצמאי.

  1. היבחנות במועד נוסף תתאפשר לכל המאוחר שנתיים ממועד הקורס המקורי.
  • שימו לב- לא תאושר חריגה גם במסגרת וועדת חריגים.
  1. סטודנט שמשובץ למועד נוסף ומבקש לדחות את השיבוץ- לא ניתן לפנות באמצעות פורום רגיל, אלא רק באמצעות החץ הכחול שבבקשה המקורית.
  1. בקשה לשינוי שיבוץ- פניה בבקשה לדחיית שיבוץ מועד נוסף שאושר, תתאפשר לכל היותר פעמיים (הפניה באמצעות החץ הכחול).

בברכה, מדור מעמד הסטודנט