פטורים והכרה בלימודים קודמים- קורסי מורשת

הליך הפנייה למדור מעמד הסטודנט

הגשת הבקשות הינה מקוונת ונעשית אך ורק  באמצעות מערכת המידע האישי, לפירוט ההליך יש להיכנס לאופן הגשת הבקשה.

 

תשובת המדור

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות. בכל שלב ניתן להתעדכן בסטאטוס הבקשה בפורטל הסטודנט תחת "אפשרויות נוספות-בקשות וערעורים".

באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה.

 

מועדים להגשת בקשה לבחינה במועד נוסף / מיוחד

מועדים להגשת בקשה לבחינה במועד נוסף / מיוחד

ניתן להגיש בקשות למועד נוסף/מיוחד אך ורק בסיומו של הסמסטר בו התקיים הקורס עבורו מוגשת הבקשה.

להלן תאריכי הגשת הבקשות עבור בחינות שנה"ל תש"ף

 הגשת בקשות למועד נוסף/מיוחד 
סמסטר א' תש"ף02/02/2020 עד 16/03/2020
סמסטר ב' תש"ף05/07/2020 עד 13/08/2020
סמסטר קיץ תש"ף21/09/2020 עד 25/10/2020

פורום "ערעור לוועדת חריגים-מדור מעד הסטודנט" פתוח להגשה ברציפות.

עלות הגשת בקשה 70 ש"ח.

לתשומת לבכם 

  • לא תתאפשר הגשת בקשות לאחר המועד המפורסם, הן מבחינה תקנונית והן מבחינה טכנית (המערכת נחסמת בתום תקופת ההגשה).
  • ככלל, שעת פתיחת פורום להגשה- 09:00.
  • ככלל, שעת סגירת פורום להגשה- 23:59.

מועדים נוספים ומיוחדים

הליך הפנייה למדור מעמד הסטודנט

הגשת הבקשות הינה מקוונת ונעשית אך ורק באמצעות מערכת המידע האישי.

ניתן להגיש בהתאם לתאריכי פתיחה של כל פורום, אשר מתעדכנות באתר.

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות.