טיפול ומניעת הטרדה מינית

עמדת האוניברסיטה

אוניברסיטת אריאל רואה בחומרה כל התנהגות של הטרדה מינית.
האוניברסיטה רואה בהטרדה מינית פגיעה בזכויות העובדים והסטודנטים, נשים וגברים כאחד. האוניברסיטה רואה חשיבות רבה ליצירת מקום בו ניתן לעבוד וללמוד באווירה שוויונית ונעימה.
האוניברסיטה נוקטת בנושא זה מדיניות ברורה אשר מטרותיה מניעת מקרים של הטרדה מינית וטיפול נאות בכל מקרה של הטרדה.

הטרדה מינית מוגדרת כאחת מהתנהגויות האסורות על פי "חוק למניעת הטרדה מינית" שיפורטו להלן. החוק התקבל בשנת 1998 ומטרתו למנוע הטרדה מינית ולשמור על ערכים של כבוד האדם, חירות ופרטיות להגדרה עצמית משוחררת מסטריאוטיפים מיניים ושוויון בין המינים.

התנהגויות המוגדרות עפ"י החוק כהטרדה מינית

 1. סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 2. מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות.
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 6. הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות 3 או 4 כאשר מתקיימים יחסי מרות בין המטריד למוטרד, נחשבות להטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהן. יחסי מרות מתקיימים בין מנהל לעובדיו, בין מרצה לסטודנטים, בין חוקר לעובדי המעבדה וכיוצ"ב.
 7. במקרה של התייחסות מבזה ומשפילה די בארוע בודד לצורך כך שההתייחסות תחשב להטרדה מינית.

בירור תלונות בנושא הטרדה מינית באוניברסיטה

החוק מטיל על מעבידים את החובה למנוע הטרדה מינית במקום העבודה. על המעביד להסדיר דרכים יעילות ובטוחות להגשת התלונה כאשר מוגשת תלונה על המעביד לטפל בה בצורה יעילה.
האוניברסיטה פרסמה תקנון למניעה וטיפול בהטרדה מינית המיועד לעובדים ומרצים וניתן לראותו באתר האינטרנט של האוניברסיטה.
האוניברסיטה תפעל למניעה וטיפול בהטרדה מינית ברמה המשמעתית.

כיצד לפעול במקרה של הטרדה

על פי החוק יש באוניברסיטה ממונה על מניעת הטרדה מינית האחראית לטיפול בתלונות על הטרדה מינית או התנכלות. פנה/י אליה והגש תלונה.
בנוסף לממונה ישנן נציגות נוספות בארגון אליהן ניתן לפנות. פרטי הממונות מפורטים בהמשך מסמך זה.
רצוי לרשום במדויק כל אירוע של הטרדה, מתי ובאילו נסיבות התרחש. נסה/י לרשום כמה שיותר פרטים לגבי האירוע. הרישומים נחוצים לטיפול בתלונתך.
הואיל וההטרדה המינית מהווה עבירה פלילית ואזרחית, פתוחה בפניך האפשרות להגיש תלונה במשטרה כנגד המטריד וכן תביעה אזרחית וזאת בנוסף לבירור פנימי של התלונה במסגרת האוניברסיטה.
והכי חשוב – פנו אלינו !!!

טלפון חירום 054-7766358, 054-2454509

 • פרופ' רחלי ניסנהולץ גנות – הממונה על מניעת הטרדה מינית באוניברסיטת אריאל
  rachelng@ariel.ac.il, 03-9066684
 • גב' אלינור עינת, מנהלת מרכז שירות לסטודנט, נציבה לציבור הסטודנטים
  054-7766358, 03-9371462, elinore@ariel.ac.il
 • גב' איריס ניסים, ראש מנהל שירות, בקרה ותקציב, מרכז שירות לסטודנט, נציבה לציבור הסטודנטים
  054-2454520, 03-9066126, irisn@ariel.ac.il
 • גב' איילת גבע, ראש מנהל גיוס, קליטה, הדרכה ורווחה, האגף למנהל ומשאבי אנוש, נציבת ציבור העובדים
  054-2454509, 03-9371478, ayeletg@ariel.ac.il
 • גב' ורד ויסברוט, מזכירת סגנית הרקטור, רכזת פורום הממונות
  050-9898217, 03-9076527, veredw@ariel.ac.il

מניעת הטרדה מינית