צ.ב.ר – מדור קולט עלייה

צ.ב.ר - מדור קולט עלייה

צוות קליטה הינו צוות המיועד לסטודנטים שהינם: עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, יוצאי קווקז ובוכרה, ממומני מנהל לסטודנטים עולים.

במידה והינך שייך לקבוצה אחת או יותר הנך מוזמן לפנות אלינו.

תחומי פעילות:

 • טיפול פרטני ותומך בסטודנט העולה.
 • סיוע אדמיניסטרטיבי מול גורמים שונים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לו.
 • שיתוף פעולה עם המנהל לסטודנטים עולים.
 • שיעורי עזר מוזלים, שיעורי אנגלית ייחודיים וחונכויות.
 • סיוע במצב של קשיים כלכליים.
 • סדנאות לימודים מגוונות
 • פעילות חברתית ותרבותית- טיולים ,סמינרים, פעילויות מגוונות, הצגות,מופעים ועוד…

פרטי התקשרות:

טלפון: 03-9371407 03-9066215 פקס: 03-9371444 צוות קליטה ממוקם בבניין ראאב (52) קומה 2 חדרים 6,7.

Ариэльский университет решительно выступает против каких-либо проявлений сексуального домогательства. Университет считает сексуальное домогательство нарушением прав персонала и студентов, как женского, так и мужского рода. Университет придает большое значение созданию равноправной и приятной атмосферы для работы и обучения.
По этому вопросу университет проводит четкую политику, направленную на предотвращение случаев сексуального домогательства и разбирательство с каждым подобным случаем соответствующим образом.

В соответствии с Законом о предотвращении сексуальных домогательств, сексуальное домогательство определяется в качестве одной из запрещенных моделей поведения, перечень которых приведен далее. Закон был принят в 1998 году и его целью является предотвращение сексуальных домогательств и поддержка ценностей человеческого достоинства, права на личное самоопределение, освобожденное от сексуальных стереотипов, а также равенство полов.

 1. Вымогательство, в соответствии с определением в графе 428 Уголовного кодекса, когда акт, требующийся к выполнению каким-либо лицом, носит сексуальный характер;
 2. Развратные действия, в соответствии с определениями в графах 348 и 349 Уголовного кодекса;
 3. Неоднократные предложения сексуального характера, адресованные лицу, показавшему домогателю, что оно не заинтересовано в таковых;
 4. Неоднократные упоминания, сосредоточенные на сексуальности какого-либо лица, показавшего домогателю, что оно не заинтересовано в таковых;
 5. Оскорбительное или унизительное отношение к лицу в связи с его полом или сексуальной ориентацией;
 6. В случаях существования отношений власти и подчинения между домогателем и преследуемым им лицом, предложения или упоминания, указанные в пунктах (3) и (4), рассматриваются в качестве сексуального домогательства, даже если преследуемое лицо не показало домогателю, что оно не заинтересовано в таковых. Отношениями власти и подчинения являются отношения между руководителем и подчиненными, лекторами и студентами, исследователями и работниками лаборатории, и так далее.
 7. В случае проявления оскорбительного или унизительного отношения, достаточно одного случая, для того, чтобы он рассматривался в качестве сексуального домогательства.

 

В соответствии с Законом, в университете имеется Уполномоченная по предотвращению сексуальных домогательств, которая несет ответственность за рассмотрение жалоб о сексуальных домогательствах или посягательствах. В случае необходимости, пожалуйста, обратитесь к ней и подайте жалобу.

Кроме того, в организации существуют дополнительные представители по предотвращению сексуальных домогательств, к которым можно обратиться. Данные представителей указаны далее в настоящем документе.
Желательно записать в точности все подробности случая домогательства, когда и при каких обстоятельствах оно произошло. Попытайтесь записать как можно больше подробностей о таком случае, они необходимы для рассмотрения Вашей жалобы.
Так как сексуальное домогательство представляет собой уголовное и гражданское преступление, у Вас есть возможность подать жалобу против домогателя в полицию, а также гражданский иск. Все это в дополнение к внутреннему рассмотрению Вашей жалобы в рамках университета.

И самое главное – обратиться к нам !!!

 

Закон обязывает работодателей предотвращать сексуальные домогательства на рабочем месте. Работодатель должен установить безопасные и эффективные способы для подачи жалоб. При подаче жалобы, работодатель обязан эффективно провести разбирательство. 
Университет опубликовал Устав о предотвращении сексуальных домогательств, предназначенный для сотрудников и лекторов. С уставом можно ознакомиться на веб-сайте университета. 
Университет предпринимает все необходимые дисциплинарные меры для предотвращения и рассмотрения случаев сексуального домогательства.

 

Проф. Мали Шхори Битон – ответственная за предотвращение сексуальных домогательств,

mallys@ariel.ac.il, 03-9076527

 

Г-жа Элинор Эйнат, Центр услуг для студентов, elinore@ariel.ac.il, 054-7766358 / 03-9371462/126
Г-жа Малка Гавра, Руководитель отдела личного благосостояния в Управлении администрации и кадров, Gmalka@ariel.ac.il, 03-9066356
Др. Хая Постик, Представитель лекторо, possick@012.net.il, 052-3064915