גיוס סגל אקדמי

גיוס סגל חדש ואיכותי לאוניברסיטה הוא הבסיס לקידומה, הצלחתה ושגשוגה, ולכן נושא זה נמצא בראש סדר העדיפויות. הליך קליטת חברי סגל חדשים באוניברסיטה מתחיל עם אפיון המשרה, אישורה ופרסומה בבמות הייעודיות.

כחלק מהשאיפה ליעל את הליך קליטת חברי הסגל החדשים באוניברסיטת אריאל, תוך שמירה על אחידות ההליך בפקולטות השונות, גיבשה הנהלת האוניברסיטה מתווה לקליטת סגל חדש. אנו מבקשים מכל הנוטלים חלק בהליך הגיוס: דקנים, ראשי בתי ספר וראשי מחלקות – לפעול לפי המתווה, וזאת במטרה לייעל את הליך הקליטה לטובת האוניברסיטה והמועמדים.

גיוס הסגל יתבצע במתווה הבא:

  • קביעת צורך במדען בתחום מחקר רלוונטי – באחריות דקן הפקולטה והרמ"ח.
  • לשם בניית מודעה אחראי הגיוס המחלקתי מתבקש למלא טופס אפיון משרה אקדמית ולהעביר אותו לד"ר חנה ארצי בלשכת סגנית רקטור, במייל: academic.positions@ariel.ac.il.
    בבקשה יפורטו צרכי המחלקה מבחינת מחקר והוראה, וכן יפורטו הדרישות מהמועמד. בין תנאי סף ההכרחיים: פוסט-דוקטורט בחו"ל ומצוינות מחקרית מוכחת.
  • האוניברסיטה תסייע בתהליך חיפוש המועמדים. לאחר אישור הבקשה, ה"קול קורא" יפורסם באתר האוניברסיטה, באתר מרכז הקשר, באתר Science Abroad וכן במגוון רשתות המדיה החברתית.
  • המועמדים יוכלו להגיש מסמכים באופן מקוון ללשכה בדוא"ל לעיל, ומשם יועבר החומר לאחראי הגיוס במחלקה.
  • ועדה מטעם המחלקה והפקולטה תבחן את המועמדים השונים. לאחר מיון ראשוני, המועמדים המובילים יוזמנו לראיון ולסמינר מחלקתי. המחלקה תמליץ בפני הדקן על המועמד המוביל למשרה.
  • לאחר אישור הדקן, תיק המועמד יועבר לוועדת המינויים העליונה ובמקביל תוקם ועדה מוסדית שתבדוק את הצרכים של המועמד שנבחר (מעבדה, משרד, ציוד וכו').